Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:eBIP :: Rejestr zmian :: Pracownicy Referatu FP

Pracownicy Referatu FP

 

Sroka Anna

Inspektor

Telefon

(13) 42 530 12 wew. 121

Zakres czynności

 

 

Opis

Zakres czynności: 
- sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu Gminy, gromadzenie dokumentacja płacowej, przygotowywanie dokumentacji do naliczeń zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, naliczanie zasiłków chorobowych, 
- rozliczanie z Urzędem Skarbowym, 
- sporządzanie miesięcznych deklaracji, 
- roczne rozliczanie pracowników, 
- prowadzenie kart zasiłkowych, przekazywanie dokumentacji do ZUS celem dalszej wypłaty zasiłków, 
- ubezpieczenia grupowe pracowników, prowadzenie i przechowywanie deklaracji ubezpieczeniowych pracowników, przygotowywanie wniosków o wypłatę należności z tyt. ubezpieczenia, 
- obsługa księgowa sum depozytowych, 
- sporządzanie i przekazywanie do ZUS raportów i deklaracji,
- inne czynności zlecone przez Wójta i Skarbnika.

Frydrych Joanna

Inspektor

Telefon

(13) 43 530 12 wew. 124

Zakres czynności

 

 

Opis

Zakres czynności: 
- zgłaszanie do ubezpieczenia i wyrejestrowywanie pracowników Urzędu Gminy do ZUS, 
- sporządzanie informacji do ZUS o dochodach emerytów i rencistów, 
- obsługa finansowo - księgowa Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, 
- sporządzanie sprawozdań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, 
- sporządzanie bilansów, 
- prowadzenie rejestru dzierżawy gruntów komunalnych i egzekwowanie należności, 
- rozliczanie umów zlecenia Urzędu Gminy, naliczanie potrąceń - podatek i ZUS, sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego, uzgadnianie miesięczne naliczeń z przelewami, 
- księgowanie inwestycji z wyszczególnieniem na miejscowości i rodzaje inwestycji, prowadzenie analityki do każdego rodzaju inwestycji, uzgadnianie zgodności analityki z budżetem, przekazywanie inwestycji zakończonych, prowadzenie i rozliczanie kart materiałowych w zakresie inwestycji, 
- inne czynności zlecone przez Wójta i Skarbnika.

Edyta Guzik

Kasjer

Telefon

(013) 43 530 12 wew. 104

Zakres czynności

 

 

Opis

Zakres czynności: 
- obsługa kasowa Urzędu, 
- obsługa kasowa jednostek organizacyjnych, 
- prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, 
- sporządzanie spisu z natury środków pieniężnych na koniec roku obrotowego, 
- inne czynności zlecone przez Wójta i Skarbnika.

Leszek Teresa

Inspektor

Telefon

(013) 43 530 12 wew. 131

Zakres czynności

 

 

Opis

Zakres czynności: 
- księgowanie wydatków budżetowych, 
- prowadzenie rachunkowości gminy w formie komputerowej, 
- księgowanie wydatków GOPS i sprawozdań OAS, 
- rozliczanie wykorzystania środków przez sołectwa, 
- prowadzenie ksiąg inwentarzowych, 
- rozliczanie dotacji udzielonych przez Wójta, 
- sporządzanie zestawień środków trwałych i umorzeń, 
- sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych, 
- sporządzanie bilansów rocznych, 
- wystawianie upomnień i egzekwowanie należności za media, 
- prowadzenie kart materiałowych i ich rozliczanie na podstawie protokołów zuzycia,analityka zakupionych materiałów, 
- przygotowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentów księgowych, 
- zatwierdzanie do wypłaty dokumentów księgowych pod nieobecność Skarbnika, 
- inne czynności zlecone przez Wójta i Skarbnika.

Ryczkowska Joanna

Podinspektor

Telefon

(013) 43 530 12 wew. 131

Zakres czynności

 

 

Opis

Zakres czynności: 
- prowadzenie księgowości dochodów budżetu gminy, 
- wprowadzanie zmian w planie dochodów budżetowych, 
- naliczanie i rozliczanie czynszów z mienia komunalnego, 
- egzekwowanie należności czynszowych, 
- przeprowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji, 
- sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań, 
- sporządzanie bilansów rocznych, 
- prowadzenie rejestru opłaty skarbowej od weksl, podnoszenie wartości weksli, 
- przygotowanie i przekazywanie do archiwum dokumentów księgowych, 
- inne czynności zlecone przez Wójta i Skarbnika.

Pyter Maciej

Inspektor

Telefon

(013) 43 530 12 wew. 131

Zakres czynności

 

 

Opis

Zakres czynności: 
- sporządzanie przelewów bankowych, 
- przygotowywanie rachunków do wypłaty, 
- wystawianie faktur VAT, 
- prowadzenie rejestru podatku należnego i naliczonego, 
- rozliczanie zużycia mediów - wystawianie refaktur, 
- sporządzanie deklaracji VAT, 
- prowadzenie kasy fiskalnej, 
- naliczanie umorzeń środków trwałych, 
- inne czynności zlecone przez Wójta i Skarbnika.

Natalia Halerz

Inspektor

Telefon

(013) 43 530 12 wew. 130

Zakres czynności

 

 

Opis

Zakres czynności: 
- wymiar należności pieniężnych, podatków i opłat lokalnych od ludności w miejscowościach: Rogi, Targowisk, Widacz, Zalesie, Łężany, 
- prowadzenie dokumentacji do kart gospodarstw i nieruchomości, 
- udzielanie ulg podatkowych w granicach uprawnień (ulgi z tytułu nabycia gruntu, ulgi inwestycyjne, ulgi żołnierskie), 
- rozkładanie na raty, odraczanie terminów płatności, umarzanie należności podatkowych w ramach uprawnień, 
- prowadzenie rejestru podań i odwołań oraz sposobu ich załatwiania, 
- wydawanie decyzji w sprawie przypisów i odpisów należności podatkowych na podstawie zmian w rejestrze geodezyjnym, 
- obliczanie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, 
- rozliczanie sołtysów z zainkasowanych kwot podatków, 
- sporządzanie upomnień i tytułów wykonawczych, 
- wydawanie zaświadczeń o: stanie majątkowym, opłaceniu składek na FUSR , niezaleganiu w należnościach podatkowych, 
- wydawanie postanowień o wyrażeniu zgody na na umorzenie zaległości podatkowych w podatku od spadków i darowizn dla Urzędu Skarbowego, 
- zamawianie i sprzedaż znaków opłaty skarbowej oraz sporządzanie raportów dziennych ze sprzedaży tych znaków, 
- współpraca z Urzędem Skarbowym, Starostwem Powiatowym, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowym Zakładem Ubezpieczeń, 
- inne prace zlecone przez Wójta Gminy i Skarbnika.

Szajna Anna

Inspektor

Telefon

(013) 43 530 12 wew. 130

Zakres czynności

 

 

Opis

Zakres czynności: 
- prowadzenie księgowości podatków i opłat loklanych osób fizycznych i prawnych oraz obowiązującej w tym zakresie dokumentacji, 
- prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów należności podatkowych dla osób fizycznych i prawnych, 
- wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, 
- rozliczanie sołtysów z zainkasowanych kwot podatków i opłat lokalnych, 
- sporządzanie wykazów wpłat celem naliczenia prowizji za inkaso, 
- opracowanie analiz, sprawozdań i bilansu w zakresie należności podatkowych, 
- kwartalne naliczanie odsetek od zaległości podatkowych, 
- kwartalne zestawienie wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej, 
- wydawanie zaświadczeń o: stanie majątkowym, opłacaniu składki FUSR, niezaleganiu w należnościach podatkowych, 
- poświadczenie oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat, - inne prace zlecone przez Wójta Gminy i Skarbnika.

Czekaj Bogusława

Inspektor

Telefon

(013) 43 530 12 wew. 130

Zakres czynności

                 

 

Opis

Zakres czynności: 
- wymiar należności pieniężnych, podatków i opłat lokalnych od ludności w miejscowościach: Głowienka, Niżna Łąka, Wrocanka, Miejsce Piastowe, 
- prowadzenie dokumentacji do kart gospodarstw i nieruchomości, 
- wprowadzanie zmian geodezyjnych na podstawie decyzji otrzymanych ze Starostwa Powiatowego, 
- prowadzenie rejestru podań i odwołań oraz sposobu ich załatwiania, 
- prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów należności podatkowych, 
- prowadzenie kontroli podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów podatkowych
- prowadzenie spraw ze zwrotem części podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego, 
- sporządzanie upomnień i tytułów wykonawczych oraz sporządzanie i prowadzenie ich ewidencji, 
- wydawanie zaświadczeń o: stanie majątkowym, opłaceniu składek na FUSR , niezaleganiu w należnościach podatkowych, 
- poświadczanie oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat, - poświadczanie oświadczeń w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym, 
- współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym, Starostwem Powiatowym, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
- inne prace zlecone przez Wójta Gminy i Skarbnika.

 

 

 

 
Rejestr zmian

Modyfikował/a: Admin
Data: 2018-11-21 13:01:42

Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 29 listopada 2021r. 16:43:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.