Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonych do sprzedaży.
Komunikat został udostępniony (na okres 21 dni tj. od dnia 29.07.2020 r. do dnia 19.08.2020 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, przy ul. Dukielska 14 oraz na stronie internetowej BIP.


Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2020-07-29
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-29 11:00
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-29 11:05
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w dniu 28.07.2020 r. zostało wszczęte postepowanie administracyjne znak sprawy: RI.6733.6.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Dworskiej w Miejscu Piastowym - gmina Miejsce Piastowe” na działce nr 91 w odrąbie Miejsce Piastowe. 
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się  z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. nr 108.


Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2020-07-28
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-28 13:46
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-28 13:49
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Organizacja zajęć integracyjnych dla mieszkańców promujących zdrowy styl życia, jako narzędzie walki z otyłością i cukrzyca”
Ofertę konkursową można przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe lub złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2020 r.


Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2020-07-21
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-21 14:09
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-21 14:14
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Organizacja wydarzeń tematycznych promujących dbałość o środowisko i podejmowanie działań mających na celu poprawę jego stanu oraz zagospodarowanie terenu pod kątem atrakcyjności ekologicznej”
Ofertę konkursową można przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe lub złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2020 r.


Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2020-07-21
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-21 14:06
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-21 14:08
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Animacje przestrzeni publicznej poprzez projekty artystyczne integrujące społeczność lokalną i wzbogacające życie kulturalne Gminy Miejsce Piastowe”
Ofertę konkursową można przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe lub złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2020 r.


Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2020-07-21
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-21 14:03
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-21 14:04
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Organizacja szkoleń z zakresu różnych dyscyplin sportowych oraz organizację imprez sportowych”
Ofertę konkursową można przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe lub złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2020 r.


Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2020-07-21
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-21 13:57
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-21 14:00
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w dniu 16.07.2020 r. wszczęto postepowanie administracyjne znak: RI.6220.7.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1808, 1804, 1805, 1803 w miejscowości Rogi" 
Uwagi w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14 pok. nr 112.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-07-17
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-17 12:59
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-17 12:59
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w dniu 16.07.2020 r. wszczęto postepowanie administracyjne znak: RI.6220.6.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie dwóch farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 2616, 2621, 2622 w miejscowości Targowiska" 
Uwagi w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14 pok. nr 112.


Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-07-17
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-17 12:56
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-17 12:57
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w dniu 16.07.2020 r. wszczęto postepowanie administracyjne znak: RI.6220.5.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 2531, 2545, 2546, 2547 w miejscowości Targowiska" 
Uwagi w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14 pok. nr 112.


Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-07-17
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-17 12:48
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-17 12:49
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w dniu 15.07.2020 r. wszczęto postepowanie administracyjne znak: RI.6220.4.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 2594, 2595, 2596, 2610, 2611, 2612, 3306 w miejscowości Targowiska" 
Uwagi w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14 pok. nr 112.


Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-07-17
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-17 12:38
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-17 12:43
Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy.
Komunikat został udostępniony (na okres 21 dni tj. od dnia 15.07.2020 r. do dnia 4.08.2020 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, przy ul. Dukielska 14 oraz na stronie internetowej BIP.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2020-07-14
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-14 12:34
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-14 12:49

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że decyzją z dnia 13.07.2020 r. znak: RI.6220.6.2019 umorzono postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kolektora odprowadzającego ścieki z miejscowości Wietrzno przez Niżną Łąkę, Machnówkę, Wrocankę do miejscowości Głowienka dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe". 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-07-14
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-14 12:24
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-14 12:27
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-07-07
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-07-09 14:03
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-07-09 14:06
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-06-25
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-07-01 12:08
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-07-01 12:09

Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonych do użyczenia i sprzedaży.

Komunikat został udostępniony (na okres 21 dni tj. od dnia 18.06.2020 r. do dnia 09.07.2020 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, przy ul. Dukielska 14 oraz na stronie internetowej BIP.

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2020-06-18
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-06-18 14:25
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-06-19 08:21
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w dniu 08.06.2020 r. została wydana decyzja znak: RI.6733.4.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowego” - boiska do piłki nożnej pełnowymiarowego, boiska treningowego, budynku zaplecza szatniowo-socjalnego, trybuny 200-miejscowej, oświetlenia zewnętrznego na działkach nr 2565, 2566, 2568/5 położonych w odrąbie Głowienka. 
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się  z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. nr 108.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2020-06-08
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-06-08 12:02
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-06-08 12:04
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia o ograniczeniu wykonywania zadań o charakterze publicznym przez Urząd Gminy Miejsce Piastowe w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania, w związku z trwającym stanem epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-Co V-2 (koronowirus).
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłKrzysztof Mercik - sekretarz2020-05-25
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-05-27 09:05
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-05-27 09:07
Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat - do rolniczego użytkowania.
Komunikat został udostępniony (na okres 21 dni tj. od dnia 26.05.2020 r. do dnia 16.06.2020 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, przy ul. Dukielska 14 oraz na stronie internetowej BIP.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2020-05-26
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-05-26 08:59
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-05-26 09:01
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-05-12
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-05-19 10:38
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-05-19 10:41
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejsce Piastowe w 2020 roku.
Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, w terminie do dnia 26 maja 2020 r., do godz. 10:00.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRobert Zajdel - główny specjalista2020-05-11
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-05-11 11:34
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Admin 2020-06-03 10:10
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w dniu 08.05.2020 r. została wydana decyzja znak: RI.6733.2.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Potockiego w Łężanach - gmina Miejsce Piastowe” na działkach nr 742/8, 745/1, 745/2 położonych w odrąbie Łężany. 
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się  z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. nr 108.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2020-05-05
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-05-08 09:50
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-05-08 12:00
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Potockiego w Łężanach - Gmina Miejsce Piastowe" na działkach nr 742/8, 745/1, 745/2 w obrębie Łężany.   
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedmiotowymi postanowieniami w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. 108. 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2020-04-23
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-04-23 12:16
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-04-23 12:36
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowego".
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. 108. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2020-04-22
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-04-22 10:01
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-04-22 10:03
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej do rolniczego użytkowania na okres 3 lat. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2020-04-17
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-04-17 12:51
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-05-28 10:38
Wójt Gminy Miejsce Piastowe przedstawia informację dotyczącą podmiotów, którym zlecono zadania do realizacji w zakresie warunków sprzyjajacych rozwojowi sportu w Gminie Miejsce Piastowe w 2020 roku, jak również wysokość kwot przyznanych na realizację tych zadań. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRobert Zajdel - główny specjalista2020-04-08
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-04-08 13:42
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-04-08 13:46
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że została wydana decyzja znak: RI.6733.1.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Dworskiej w Miejscu Piastowym – gmina Miejsce Piastowe” na działkach nr 97/2, 110 położonych w obrębie Miejsce Piastowe.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się  z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. nr 108.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2020-04-07
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-04-07 09:42
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-04-07 09:47
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia o ograniczeniu wykonywania zadań o charakterze publicznym przez Urząd Gminy Miejsce Piastowe w okresie od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-Co V-2 (koronowirus).
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłKrzysztof Mercik - sekretarz2020-03-23
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-03-23 13:02
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-03-23 13:08
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejsce Piastowe w 2020 roku.
Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, w terminie do dnia 13 marca 2020 r., do godz. 11:00.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRobert Zajdel - główny specjalista2020-02-27
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-27 12:24
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-27 12:40
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1976R Krosno – Rogi – Iwonicz na odcinku od km 5+900,20 do km 8+309,80 od km 8+627,28 do km 8+791,11 oraz od km 8+809,05 do km 11+349,16 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.
Z treścią decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe (pokój 112), w godzinach pracy urzędu.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu niniejszego obwieszczenia.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-02-25
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-25 15:56
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-25 15:57
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na przeprowadzenie dodatkowych zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla grupy dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III pięciu szkół podstawowych z terenu Gminy Miejsce Piastowe.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 28.02.2020 r. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłDorota Chilik - Wójt2020-02-24
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-24 15:57
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-24 16:08
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 03 sierpnia 2020r. 23:01:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.