Petycje – informacje ogólne.

Podstawa prawna:

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji regulują przepisy ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123)

Petycje składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miejsce Piastowe zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe petycji, wraz z  datą jej złożenia.

Załatwianie petycji:

Wójt Gminy Miejsce Piastowe załatwia petycje w ramach swojej właściwości. Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w przepisach ustawy (np. brak oznaczenia podmiotu, miejsca zamieszkania, siedziby podmiotu, adresu do korespondencji), pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Petycja powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy.

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Opłaty:

Złożenie petycji nie podlega opłacie skarbowej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMariusz Dynowski - Inspektor2016-12-20
Publikujący Mariusz Dynowski - Admin 2016-12-20 13:35
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-09-06 12:13
Lp. Przedmiot petycji Data
złożenia
Data
załatwienia
Sposób załatwienia Uwagi
 1. Petycja dotycząca analizy kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych.  29.05.2019 r. 19.08.2019 r. Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.152.1.2019 Odpowiedź przesłano  w postaci elektronicznej. 
2. Petycja dotycząca budowy stadionu sportowego w Głowience.  26.06.2019 r. 24.07.2019 r. Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.152.2.2019  
3.
Petycja dotycząca modernizacji parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa. 
07.06.2019 r. 05.09.2019 r. Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.152.3.2019 Odpowiedź przesłano  w postaci elektronicznej. 
4. Petycja dotycząca instalacji oświetlenia na istniejących słupach energetycznych przy ul. Łysogórskiej. 05.09.2019 r. 04.10.2019 r. Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.152.4.2019  

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2019-06-04
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-06-04 13:43
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-10-04 10:58
rozwiń archiwum
zwiń archiwum