Petycje – informacje ogólne.

Podstawa prawna:

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji regulują przepisy ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123)

Petycje składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miejsce Piastowe zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe petycji, wraz z  datą jej złożenia.

Załatwianie petycji:

Wójt Gminy Miejsce Piastowe załatwia petycje w ramach swojej właściwości. Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w przepisach ustawy (np. brak oznaczenia podmiotu, miejsca zamieszkania, siedziby podmiotu, adresu do korespondencji), pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Petycja powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy.

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Opłaty:

Złożenie petycji nie podlega opłacie skarbowej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMariusz Dynowski - Inspektor2016-12-20
Publikujący Mariusz Dynowski - Admin 2016-12-20 13:35
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-09-06 12:13
Lp. Przedmiot petycji Data
złożenia
Data
załatwienia
Sposób załatwienia Uwagi
1. Petycja w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem z dnia 23.03.2020 r. 24.03.2020 05.06.2020 Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.0004.4.2020
Odpowiedź przesłano  w postaci elektronicznej

2. Petycja stop zagrożeniu zdrowia i życia z dnia 24.04.2020 r.  24.04.2020 05.06.2020 Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.0004.5.2020 Odpowiedź przesłano  w postaci elektronicznej
 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2020-04-07
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-04-07 10:08
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2021-01-07 14:50
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2020-06-04
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-06-04 12:34
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2021-01-11 08:32
rozwiń archiwum
zwiń archiwum