Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
UCHWAŁY RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE - VII KADENCJA - ROK 2018.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Uchwała Nr XLVIII/309/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jedlicze. Plik pdf 205.46 KB
Uchwała Nr XLVIII/310/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. Plik pdf 7.33 MB
Uchwała Nr XLVIII/311/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 4.07 MB
Uchwała Nr XLVIII/312/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 455.91 KB
Uchwała Nr XLVIII/313/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 365.21 KB
Uchwała Nr XLVIII/314/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 399.20 KB
Uchwała Nr XLVIII/315/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejsce Piastowe na 2018 rok. Plik pdf 2.88 MB
Uchwała Nr XLVIII/316/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejsce Piastowe przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji. Plik pdf 3.31 MB
Uchwała Nr XLVIII/317/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w tych oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Plik pdf 318.40 KB
Uchwała Nr XLVIII/318/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejsce Piastowe w 2018 r.” Plik pdf 952.71 KB
Uchwała Nr XLVIII/319/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zgody na nabycie w drodze darowizny na własność Gminy Miejsce Piastowe części nieruchomości gruntowej. Plik pdf 282.48 KB
Uchwała Nr XLVIII/320/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejsce Piastowe na lata 2017-2023”. Plik pdf 16.34 MB
Uchwała Nr L/321/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. Plik pdf 4.32 MB
Uchwała Nr L/322/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 4.15 MB
Uchwała Nr L/323/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejsce Piastowe na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Plik pdf 752.94 KB
Uchwała Nr L/324/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejsce Piastowe oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu. Plik pdf 2.46 MB
Uchwała Nr L/325/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejsce Piastowe na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. Plik pdf 2.02 MB
Uchwała Nr L/326/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejsce Piastowe w przedmiocie zmiany granic Gminy Miejsce Piastowe oraz określenia zasad i trybu przeprowadzania tych konsultacji. Plik pdf 1.40 MB
Uchwała Nr LI/327/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagórz. Plik pdf 13.35 KB
Uchwała Nr LI/328/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejsce Piastowe na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Plik pdf 658.68 KB
Uchwała Nr LI/330/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć… pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejsce Piastowe. Plik pdf 280.16 KB
Uchwała Nr LI/331/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejsce Piastowe oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć. Plik pdf 528.52 KB
Uchwała Nr LI/332/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejsce Piastowe na lata 2018-2022. Plik pdf 1.20 MB
Uchwała Nr LI/333/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi. Plik pdf 725.05 KB
Uchwała Nr LI/334/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. Plik pdf 8.44 MB
Uchwała Nr LI/335/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 3.98 MB
Uchwała Nr LII/336/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.09 MB
Uchwała Nr LIII/337/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej PIAST w Miejscu Piastowym. Plik pdf 864.46 KB
Uchwała Nr LIII/338/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej VIRIDI PIAST w Miejscu Piastowym. Plik pdf 849.58 KB
Uchwała Nr LIII/339/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. Plik pdf 171.26 KB
Uchwała Nr LIII/340/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 3.42 MB
Uchwała Nr LIII/341/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Głowienka 4”. Plik pdf 1.06 MB
Uchwała Nr LIII/342/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „TARGOWISKA 1” w gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 2.61 MB
Uchwała Nr LIII/343/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Widacz 2” w gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.99 MB
Uchwała Nr LIII/344/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejsce Piastowe prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Plik pdf 32.05 KB
Uchwała Nr LIII/345/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejsce Piastowe udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej. Plik pdf 33.22 KB
Uchwała Nr LIII/346/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zgody na używanie herbu Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 21.43 KB
Uchwała Nr LIV/347/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. Plik pdf 418.10 KB
Uchwała Nr LIV/348/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejsce Piastowe za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. Plik pdf 12.73 KB
Uchwała Nr LIV/349/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe za 2017 rok. Plik pdf 13.45 KB
Uchwała Nr LIV/350/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 389.90 KB
Uchwała Nr LIV/351/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym. Plik pdf 370.60 KB
Uchwała Nr LIV/352/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 370.68 KB
Uchwała Nr LIV/353/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka im. Janusza Korczaka w Miejscu Piastowym. Plik pdf 78.06 KB
Uchwała Nr LIV/354/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Plik pdf 18.26 KB
Uchwała Nr LIV/355/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych i prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe, ... Plik pdf 19.83 KB
Uchwała Nr LIV/356/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych niezabudowanych. Plik pdf 57.11 KB
Uchwała Nr LIV/357/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Krośnieńskiego. Plik pdf 13.03 KB
Uchwała Nr LIV/358/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 14.21 KB
Uchwała Nr LV/359/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. Plik pdf 305.68 KB
Uchwała Nr LV/360/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 737.68 KB
Uchwała Nr LV/361/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rogi 3A”. Plik pdf 3.67 MB
Uchwała Nr LV/362/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Łężąny 1”. Plik pdf 2.88 MB
Uchwała Nr LV/363/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 48.20 KB
Uchwała Nr LV/364/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. Plik pdf 30.63 KB
Uchwała Nr LVI/365/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. Plik pdf 199.43 KB
Uchwała Nr LVI/366/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 904.33 KB
Uchwała Nr LVI/367/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi. Plik pdf 111.22 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłEwa Rajchel - inspektor2018-02-22
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-02-22 14:13
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2018-09-03 13:07
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 20 września 2018r. 02:51:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.