Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza konkurs ofert na realizację  programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe na lata 2017 – 2020”. Przedmiotem konkursu jest wybór Realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi w/w program. Realizacja Programu obejmować będzie wykonanie przez Realizatora Programu wszystkich czynności opisanych w przyjętej uchwale Nr XLII/273/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe na lata 2017 – 2020”.
Konkurs adresowany jest do podmiotów leczniczych spełniających kryteria określone w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe na lata 2017 – 2020” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2017 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRobert Zajdel - inspektor2017-09-21
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-09-21 11:01
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-09-21 11:13
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że została wydana decyzja znak GP.V.6733.2.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Wrocanka ul. Pańska - Gmina Miejsce Piastowe" na działkach nr 961/2, 962,937/2, 947 w obrębie Wrocanka.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia tj. 12.07.2017 r. zapoznać się z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14 pok. nr 108.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2017-07-12
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-07-12 10:38
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-07-12 10:39
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o podaniu do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe, przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej. Wykaz dotyczy gruntów, na których zostaną ustawione pojemniki na odzież używaną. Komunikat został udostępniony (na okres 21 dni tj. od dnia 12.07.2017 r. do dnia 02.08.2017 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe , przy ul. Dukielska 14 oraz na stronie internetowej BIP.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2017-07-07
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-07-12 09:07
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-07-12 09:15
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu punlicznego dla inwestycji pn. "Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Wrocanka ul. Pańska - Gmina Miejsce Piastowe" na działkach nr 961/2, 962,937/2, 947 w obrębie Wrocanka zostało wydane postanowienie Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie znak: OS.507.1.1176.2017 z dnia 16.06.2017 r. uzgadniające projekt decyzji na powyższe zamierzenie.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia tj. od 27.06.2017 r. zapoznać się z przedmiotowym postanowieniem w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14 pok. nr 108.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2017-06-27
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2017-06-27 12:20
Modyfikacja Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2017-06-27 12:45
W dniu 21 czerwca 2017 r. w godzinach od 9.00 do 15.00, w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, pokój 308 (budynek Starostwa Powiatowego) odbędą się konsultacje dotyczące propozycji nowych kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych

Załączniki:

Komunikat Plik pdf 184.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBartłomiej Bieszczad - podinspektor2017-06-19
Publikujący Maciej Pyter - Inspektor FP 2017-06-19 15:59
Modyfikacja Maciej Pyter - Inspektor FP 2017-06-19 15:59
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Wrocanka ul. Pańska – Gmina Miejsce Piastowe na działkach nr 961/2, 962, 937/2, 947 w obrębie Wrocanka”
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. 108. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2017-05-29
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-05-29 11:15
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-05-29 11:16
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o podjęciu przez Radę Gminy Miejsce Piastowe uchwały Nr XXXIV/238/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Widacz 2" w Gminie Miejsce Piastowe.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14  38-430 Miejsce Piastowe. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2017-05-17
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-05-17 07:40
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-05-16 15:02
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o podaniu do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe, przeznaczonych do dzierżawy i najmu. Komunikat został udostępniony (na okres 21 dni tj. od dnia 17.05.2017 r. do dnia 07.06.2017 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe , przy ul. Dukielska 14 oraz na stronie internetowej BIP - jako załącznik do komunikatu.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2017-05-05
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-05-17 07:40
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-05-16 13:14
Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące przedsięwzięcia polegającego na przdłużeniu licencji na działalność dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika OŚ2017-04-26
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-05-08 16:35
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-05-08 16:38
Burmistrz Dukli informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa linii napowietrznej 110 kV pomiędzu GPZ Nowy Żmigrud i GPZ Iwonicz (przez okolice planowanego PGZ Dukla) o łęcznej długości ok. 27 km, przez gminy: Nowy Żmigród, Chorkówka, Dukla, Miejsce Piastowe, Iwonicz Zdrój".
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika OŚ2017-04-07
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-04-07 10:36
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-04-07 10:41
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o przystąpieniu do sporządzenia ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „ZALESIE 2” W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14  38-430 Miejsce Piastowe.  
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2017-03-29
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-03-29 08:48
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-03-29 08:51
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 
Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe przy ul. Dukielskiej 14, sala nr 209. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2017-03-29
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-03-29 08:22
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-05-22 08:19
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe w roku szkolnym 2017/2018
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłKrzysztof Mercik - sekretarz2017-03-23
Publikujący Maciej Pyter - Inspektor FP 2017-03-23 13:25
Modyfikacja Maciej Pyter - Inspektor FP 2017-03-23 13:26
Generalny Dyrektora Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości informację o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 6 listopada 2015 r. dotyczącego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica – Barwinek na odcinku Kielanówka – Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi – od km 11 + 400 do km 96 + 535 według wariantu przebiegu trasy WB1 – alternatywa”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika OŚ2017-03-02
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-03-09 11:42
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-03-09 11:43
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejsce Piastowe w 2017 roku.
Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, w terminie do dnia 8 marca 2017 r., do godz. 14:00.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRobert Zajdel - inspektor2017-02-20
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-02-20 15:25
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-02-20 15:27
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Wrocanka ul. Długa – Gmina Miejsce Piastowe”.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. 108.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2017-01-20
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-01-20 10:44
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-01-20 10:45
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż uszkodzonego samochodu osobowego RENAULT TRAFIC, rok produkcji 2005, o numerze rejestracyjnym RKR 50JR, będącego własnością Gminy Miejsce Piastowe.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRobert Zajdel - inspektor2017-01-05
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-01-05 14:11
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-01-24 14:29
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko zastępca kierownika referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji. 
Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, w terminie do dnia 8 grudnia 2016 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłKrzysztof Mercik - sekretarz2016-11-28
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2016-11-28 14:54
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2016-12-27 14:15
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym.
Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, w terminie do dnia 22 lipca 2016 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłKrzysztof Mercik - sekretarz2016-07-12
Publikujący Maciej Pyter - Inspektor FP 2016-07-12 15:55
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2016-07-29 09:41
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 19 października 2017r. 03:59:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.