Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy.
Komunikat został udostępniony (na okres 21 dni tj. od dnia 25.03.2020 r. do dnia 15.04.2020 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, przy ul. Dukielska 14 oraz na stronie internetowej BIP.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2020-03-25
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-03-25 10:11
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-03-25 10:56
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia o ograniczeniu wykonywania zadań o charakterze publicznym przez Urząd Gminy Miejsce Piastowe w okresie od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-Co V-2 (koronowirus).
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłKrzysztof Mercik - sekretarz2020-03-23
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-03-23 13:02
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-03-23 13:08
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Potockiego w Łężanach - Gmina Miejsce Piastowe" na działkach nr 742/8, 745/1, 745/2 w obrębie Łężany.   
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. 108. 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2020-03-20
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-03-20 12:54
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-03-20 12:56
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w toku postępowania administracyjnego dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kolektora odprowadzającego ścieki z miejscowości Wietrzno przez Niżną Łąkę, Bóbrkę, Machnówkę, Wrocankę do miejscowości Głowienka dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe" w dniu 11.03.2020 r. wydano zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa oraz wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-03-11
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-03-12 13:48
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-03-12 13:52
Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje, o podaniu do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe, przeznaczonych do dzierżawy. Komunikat został udostępniony na okres 21 dni (tj. od dnia 11.03.2020 r. do dnia 01.04.2020 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, przy ul.Dukielskiej 14 oraz na stronie internetowej BIP. - jako załącznik do komunikatu.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2020-03-11
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-03-11 11:46
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-03-11 11:52
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejsce Piastowe w 2020 roku.
Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, w terminie do dnia 13 marca 2020 r., do godz. 11:00.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRobert Zajdel - główny specjalista2020-02-27
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-27 12:24
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-27 12:40
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1976R Krosno – Rogi – Iwonicz na odcinku od km 5+900,20 do km 8+309,80 od km 8+627,28 do km 8+791,11 oraz od km 8+809,05 do km 11+349,16 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.
Z treścią decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe (pokój 112), w godzinach pracy urzędu.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu niniejszego obwieszczenia.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-02-25
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-25 15:56
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-25 15:57
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na przeprowadzenie dodatkowych zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla grupy dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III pięciu szkół podstawowych z terenu Gminy Miejsce Piastowe.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 28.02.2020 r. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłDorota Chilik - Wójt2020-02-24
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-24 15:57
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-24 16:08
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia  polegającego na " Przebudowie drogi powiatowej nr 1975R Miejsce Piastowe - Wrocanka w km 2+025-3+037 oraz 0+700-0+800 wraz z przebudową obiektu mostowego w ciagu drogi powiatowej nr 1975R na rzece Lubatówka w km 0+760 drogi".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-02-17
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-17 16:39
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-17 16:40
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Dworskiej w Miejscu Piastowym - Gmina Miejsce Piastowe" na działkach nr 97/2, 100 w obrębie Miejsce Piastowe.   
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. 108. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2020-02-12
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-13 10:38
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-13 10:39
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia mieszkańców sołectw Targowiska i Łężany o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie zmiany granicy Gminy Miejsce Piastowe.
Konsultacje zostaną przeprowadzone od dnia 11 lutego 2020 r. do dnia 20 lutego 2020 r. za pomocą ankiety konsultacyjnej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2020-02-03
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-03 15:35
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-21 14:01
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rogi 3B” - etap 1 w Gminie Miejsce Piastowe. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2020-01-23
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-01-23 09:13
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-01-28 12:45
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w toku postępowania administracyjnego, postanowieniem z dnia 22.01.2020 r. znak: RI.6220.6.2019 odmówiono zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kolektora odprowadzającego ścieki z miejscowości Wietrzno przez Niżną Łąkę, Machnówkę, Wrocankę do miejscowości Głowienka dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe". 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-01-22
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-01-22 15:01
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-01-22 15:02
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Krośnieńskiego dotyczące konsultacji z mieszkańcami powiatu krośnieńskiego. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców w sprawie włączenia części terenów położonych w powiecie krośnieńskim w:
1) gminie Krościenko Wyżne - część obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne,
2) gminie Miejsce Piastowe:
a) część obrębu ewidencyjnego Targowiska,
b) część obrębu ewidencyjnego Łężany,
do terytorium Gminy Miasto Krosno.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające czynne prawo wyborcze, stale zamieszkałe na terenie powiatu krośnieńskiego.
Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznego badania ankietowego w okresie od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia 13 lutego 2020 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2020-01-09
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-01-13 11:30
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-01-13 11:05
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-01-09
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor 2020-01-09 15:22
Modyfikacja Katarzyna Liput - Podinspektor 2020-01-09 15:24
Wójt Gminy Miejsce Piastowe w związku ze złożonym wnioskiem Powiatu Krośnieńskiego ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1976R Krosno – Rogi – Iwonicz na odcinku od km 5+900,20 do km 8+309,80 od km 8+627,28 do km 8+791,11 oraz od km 8+809,05 do km 11+349,16 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, zawiadamia strony postepowania: 
 
1) o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, opinii z dnia 28.10.2019 r. znak: PSNZ.4540.45.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia,
2) o wydaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie opinii z dnia 29.10.2019 r. znak: RZ.RZŚ.436.606.2019.DS stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia,
3) o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, opinii z dnia 23.12.2019 r. znak: WOOŚ.4220.6.28.2019.JK.8, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
4) że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania ww. decyzji.  
 
Strony mogą w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. nr 112.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-01-07
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-01-07 13:31
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-01-07 13:47
Wójt Gminy Miejsce Piastowe w związku ze złożonym wnioskiem Powiatu Krośnieńskiego ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1975R Miejsce Piastowe – Wrocanka w km 2+025 – 3+037 oraz 0+700 – 0+800 wraz z przebudową obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1975R na rzece Lubatówka w km 0+760 drogi” zawiadamia strony postepowania: 

1) o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, opinii z dnia 21.11.2019 r. znak: PSNZ.4540.48.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia,
2) o wydaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie opinii z dnia 26.11.2019 r. znak: RZ.RZŚ.436.399.2019.JJ stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia,
3) o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, opinii z dnia 28.11.2019 r. znak: WOOŚ.4220.6.30.2019.NH.5, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
4) że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania ww. decyzji.  
 
Strony mogą w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. nr 112.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-01-03
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-01-07 12:45
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-01-07 13:42
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że została wydana decyzja znak: RI.6733.9.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa hospicjum stacjonarnego dla dzieci” na działkach nr 201, 205 położonych w obrębie Niżna Łąka.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się  z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. nr 108.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-12-30
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-12-30 15:09
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-12-30 15:13
Wójt Gminy Miejsce Piastowe działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) - informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, przy ul. Dukielskiej 14 oraz na stronie internetowej bip.miejscepiastowe.pl, zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 10.12.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. włącznie, wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących  własność Gminy Miejsce Piastowe, zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Miejsce Piastowe: Nr 148/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r., Nr 149/2019 i Nr 150/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2019-12-10
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor 2019-12-10 14:02
Modyfikacja Katarzyna Liput - Podinspektor 2019-12-10 14:04
Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Widzacz. 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2019-12-09
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-12-09 10:27
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-12-09 10:30
Wójt Gminy Miejsce Piastowe podaje do publicznej wiadomości treść uchwały Nr XIX/129/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym i Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym wraz z uzasadnieniem.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMariusz Dynowski - Inspektor2019-11-29
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-11-29 09:24
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-11-29 09:27
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zaprasza do składania ofert na realizację zadania pod nazwą: "Dowóz i opieka nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z terenu Gminy Miejsce Piastowe do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie w 2020 roku".
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłGrzegorz Meier - Zastępca kierownika SCUW2019-11-28
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-11-28 15:19
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-11-28 15:22
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-11-12
Publikujący Mariusz Dynowski - Admin 2019-11-14 15:10
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Admin 2019-11-14 15:15
Wójt Gminy Miejsce Piastowe przedkłada do publicznej konsultacji projekt programu pn. „Program współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAlicja Lejtnar - referent2019-11-14
Publikujący Mariusz Dynowski - Admin 2019-11-14 15:00
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Admin 2019-11-14 15:04
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania dla PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci energetycznej kablowej średniego napięcia SN-15kV typu 3x XRUHAKXS 1x120/50mm2 od słupa nr 41 do słupa nr 50 z odgałęzieniami do st. tr. Miejsce Piastowe 6 i Miejsce Piastowe 13 POM oraz demontaż sieci napowietrznej SN od słupa nr 41 do słupa nr 50 z odgałęzieniami do st. tr. Miejsce Piastowe 6 i Miejsce Piastowe 13 POM w ramach przebudowy istniejącej sieci napowietrznej SN na kablową relacji Iwonicz – Rogi” na działkach nr 121, 138/2, 167/1, 167/2, 165/1, 164/1, 163, 162/1, 162/2 w obrębie Miejsce Piastowe zostało wydane postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie znak: RZ.ZPU.1.521.2.353.2019.TO z dnia 30.10.2019 r. uzga-dniające projekt decyzji na powyższe zamierzenie.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się  z przedmiotowymi postanowieniami w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. nr 108.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-11-06
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-11-06 10:27
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-11-06 10:29
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa hospicjum stacjonarnego dla dzieci „Bezpieczna Przystań” na działkach nr 201, 205 w obrębie Niżna Łąka.   
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. 108. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-11-04
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-11-06 10:18
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-11-06 10:21
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Widzacz. Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, sala nr 209.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2019-10-28
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-10-28 14:46
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-10-28 14:52
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-10-08
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-10-10 12:09
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-10-10 12:10
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie – 33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16 w dniu 12.09.2019 r. została wydana decyzja znak: RI.6733.5.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Słonecznej w Głowience – Gmina Miejsce Piastowe” na działkach nr 120/11, 120/12, 120/13, 120/14, 120/15, 121/2, 121/3, 2606 położonych w obrębie Głowienka.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pokój nr 108. 
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-09-12
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-09-12 15:01
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-09-12 15:04
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rogi 3B”. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do zmiany MPZP „Rogi 3B”. Wnioski należy składać na piśmie i kierować na adres Urzędu Gminy; 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Miejsce Piastowe. Wnioski należy składać do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-09-12
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-09-12 14:53
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-09-12 15:03
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 29 marca 2020r. 14:27:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.