Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-11-12
Publikujący Mariusz Dynowski - Admin 2019-11-14 15:10
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Admin 2019-11-14 15:15
Wójt Gminy Miejsce Piastowe przedkłada do publicznej konsultacji projekt programu pn. „Program współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAlicja Lejtnar - referent2019-11-14
Publikujący Mariusz Dynowski - Admin 2019-11-14 15:00
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Admin 2019-11-14 15:04
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania dla PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci energetycznej kablowej średniego napięcia SN-15kV typu 3x XRUHAKXS 1x120/50mm2 od słupa nr 41 do słupa nr 50 z odgałęzieniami do st. tr. Miejsce Piastowe 6 i Miejsce Piastowe 13 POM oraz demontaż sieci napowietrznej SN od słupa nr 41 do słupa nr 50 z odgałęzieniami do st. tr. Miejsce Piastowe 6 i Miejsce Piastowe 13 POM w ramach przebudowy istniejącej sieci napowietrznej SN na kablową relacji Iwonicz – Rogi” na działkach nr 121, 138/2, 167/1, 167/2, 165/1, 164/1, 163, 162/1, 162/2 w obrębie Miejsce Piastowe zostało wydane postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie znak: RZ.ZPU.1.521.2.353.2019.TO z dnia 30.10.2019 r. uzga-dniające projekt decyzji na powyższe zamierzenie.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się  z przedmiotowymi postanowieniami w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. nr 108.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-11-06
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-11-06 10:27
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-11-06 10:29
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa hospicjum stacjonarnego dla dzieci „Bezpieczna Przystań” na działkach nr 201, 205 w obrębie Niżna Łąka.   
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. 108. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-11-04
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-11-06 10:18
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-11-06 10:21
Wójt Gminy Miejsce Piastowe działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) - informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, przy ul. Dukielskiej 14 oraz na stronie internetowej bip.miejscepiastowe.pl, zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 30.10.2019 r. do dnia 20.11.2019 r. włącznie, wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe, przeznaczonych do dzierżawy i najmu. Wykaz do najmu obejmuje działkę nr 1434 w Miejscu Piastowym. Wykaz do dzierżawy obejmuje działkę nr 1579/2 w Targowiskach.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2019-10-30
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-10-30 14:55
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-10-31 08:30
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Widzacz. Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, sala nr 209.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2019-10-28
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-10-28 14:46
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-10-28 14:52
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-10-08
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-10-10 12:09
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-10-10 12:10
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci energetycznej kablowej średniego napięcia SN-15kV typu 3x XRUHAKXS 1x120/50mm2 od słupa nr 41 do słupa nr 50 z odgałęzieniami do st. tr. Miejsce Piastowe 6 i Miejsce Piastowe 13 POM oraz demontaż sieci napowietrznej SN od słupa nr 41 do słupa nr 50 z odgałęzieniami  do st. tr.  Miejsce Piastowe 6 i Miejsce Piastowe  13 POM w ramach przebudowy istniejącej sieci napowietrznej SN na kablową  relacji Iwonicz – Rogi” na działkach nr 121, 138/2, 167/1, 167/2, 165/1, 164/1, 163, 162/1, 162/2,  w obrębie Miejsce Piastowe.  
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. 108. 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-10-01
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-10-03 09:21
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-10-03 09:21
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie – 33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16 w dniu 12.09.2019 r. została wydana decyzja znak: RI.6733.5.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Słonecznej w Głowience – Gmina Miejsce Piastowe” na działkach nr 120/11, 120/12, 120/13, 120/14, 120/15, 121/2, 121/3, 2606 położonych w obrębie Głowienka.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pokój nr 108. 
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-09-12
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-09-12 15:01
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-09-12 15:04
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rogi 3B”. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do zmiany MPZP „Rogi 3B”. Wnioski należy składać na piśmie i kierować na adres Urzędu Gminy; 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Miejsce Piastowe. Wnioski należy składać do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-09-12
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-09-12 14:53
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-09-12 15:03
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym została wydana decyzja (znak: RI.6733.4.2019) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej PE Ø 160 mm łączącej (spinającej) sieć wodociągową w Targowiskach PCV Ø 160mm z Zalesiem PCV Ø 110mm” na działkach nr 5 i 158 w obrębie Targowiska.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. nr 108.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-09-11
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-09-11 11:05
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-09-11 11:09
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłWiesław Kielar - podinspektor2019-09-02
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-09-04 10:45
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-09-04 10:48
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie – 33-100 Tarnów ul. Bandrowskiego 16 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Słonecznej w Głowience – Gmina Miejsce Piastowe” na działkach nr 120/11, 120/12, 120/13, 120/14, 120/15, 121/2, 121/3, 2606 w obrębie Głowienka zostało wydane postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie znak: RZ.ZPU.1.521.2.263.2019.TO z dnia 13.08.2019 r. uzgadniające projekt decyzji na powyższe zamierzenie.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedmiotowymi postanowieniami w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. nr 108.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-08-27
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-08-27 14:06
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-09-11 11:06
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Krosno Sp. z o.o.  38-400 Krosno ul. Fredry 12 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej PE Ø 160 mm łączącej (spinającej) sieć wodociągową w Targowiskach PCV Ø 160mm z Zalesiem PCV Ø 110mm” na działkach nr 5 i 158 w obrębie Targowiska zostało wydane postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie znak: RZ.ZPU.1.521.2.262.2019.TO z dnia 13.08.2019 r. uzgadniające projekt decyzji na powyższe zamierzenie.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedmiotowymi postanowieniami w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. nr 108.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-08-27
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-08-27 14:00
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-08-27 13:59
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że została wydana decyzja znak: RI.6733.3.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia na podwyższonego średniego ciśnienia DN 200/150/80 MOP 1,6 MPA SRP Targowiska - Miejsce Piastowe - SRP Iwonicz” na działkach nr 997, 1749, 1003 w obrębie Targowiska.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się  z przedmiotowymi postanowieniami w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. nr 108.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-08-26
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-08-26 13:04
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-08-26 13:10
Wójt Gminy Miejsce Piastowe działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) - informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, przy ul. Dukielskiej 14 oraz na stronie internetowej bip.miejscepiastowe.pl, zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 14.08.2019 r. do dnia 04.09.2019 r. włącznie, wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe, przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy obejmują: działkę nr 3507, położoną w Targowiskach oraz działkę nr 569 położoną w Widaczu.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2019-08-12
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-08-14 09:53
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-08-14 09:57
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na "Budowie kolektora odprowadzającego ścieki z miejscowości Wietrzno przez Niżną Łąkę, Machnówkę, Wrocankę do miejscowości Głowienka dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe". 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2019-08-07
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-08-08 15:26
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-08-14 10:06
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle – 38-200 Jasło ul. Floriańska 112  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia na podwyższonego średniego ciśnienia DN 200/150/80 MOP 1,6 MPa SRP Targowiska - Miejsce Piastowe - SRP Iwonicz” na działkach nr 997, 1749, 1003 w obrębie Targowiska zostało wydane postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie znak: RZ.ZPU.1.521.2.259.2019.TO z dnia 02.08.2019 r. oraz postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie znak: RZ.RPP.611.726.2019.MW z dnia 30.07.2019 r. uzgadniające projekt decyzji na powyższe zamierzenie. 
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się  z przedmiotowymi postanowieniami w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. nr 108.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-08-07
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-08-07 11:43
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-08-07 11:46
Wójt Gminy Miejsce Piastowe działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) - informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, przy ul. Dukielskiej 14 oraz na stronie internetowej bip.miejscepiastowe.pl, zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 24.07.2019 r. do dnia 14.08.2019 r. włącznie, wykazy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 960, położonej w obrębie Wrocanka, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe, przeznaczonej do użyczenia. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2019-07-24
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-07-24 15:48
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-07-24 15:49
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Słonecznej w Głowience" - gmina Miejsce Piastowe na działkach nr 120/11, 120/12, 120/13, 120/14,120/15, 121/2, 121/3, 2606 w obrębie Głowienka.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14 (pok. 108).
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-07-22
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-07-22 15:39
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-07-22 15:40
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej PE Ø 160 mm łączącej (spinającej) sieć wodociągową w Targowiskach PCV Ø 160 mm z Zalesiem PCV Ø 110 mm" na działkach nr 5 i 158 w obrębie Targowiska.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14 (pok. 108).
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-07-17
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-07-17 14:50
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-07-17 14:58
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: "Usuwanie  wyrobów zawierających  azbest z terenu Gminy Miejsce Piastowe w roku 2019". Opis przedmiotu zamówienia w załączniku. Zainteresowani mogą składać oferty w terminie do 19 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAneta Charzewska - podinspektor2019-07-04
Publikujący Katarzyna Liput - Pomoc administracyjna 2019-07-04 15:21
Modyfikacja Katarzyna Liput - Pomoc administracyjna 2019-07-04 15:25
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2019-06-18
Publikujący Katarzyna Liput - Pomoc administracyjna 2019-06-18 13:01
Modyfikacja Katarzyna Liput - Pomoc administracyjna 2019-06-18 13:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2019-06-12
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-06-13 13:05
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-06-13 13:05
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-06-06
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-06-10 12:55
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-06-10 12:55
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania pn. "Utworzenie Łężańskiego Centrum Kultury". 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2019-06-05
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-06-06 15:17
Modyfikacja Grzegorz Gorczyca - podinspektor 2019-07-17 14:25
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-05-30
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-06-03 08:58
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-06-03 08:59
Wójt Gminy Miejsce Piastowe działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) - informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, przy ul. Dukielskiej 14 oraz na stronie internetowej bip.miejscepiastowe.pl, zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 29.05.2019 r. do dnia 19.06.2019 r. włącznie, wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonych do użyczenia, najmu i dzierżawy. Wykaz do użyczenia obejmuje część działki nr 95/2 położonej w Miejscu Piastowym. Wykaz do najmu obejmuje część działki nr 1096/1 położonej w Targowiskach wraz z częścią budynku magazynowego znajdującego się na tej działce. Wykaz do dzierżawy obejmuje działkę rolną nr 1980 położoną w Rogach.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2019-05-29
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-05-29 13:30
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-05-29 13:32
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-05-09
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-05-13 15:22
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-05-13 15:23
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 18 listopada 2019r. 05:15:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.