Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w dniu 30.04.2018 r. wpłynął wniosek o zmianę zakresu przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kolektora odprowadzającego ścieki z miejscowości Wietrzno do miejscowości Głowienka dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe”.
Z przedłożoną dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe (pokój 112), w godzinach pracy urzędu.

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika OŚ2018-05-07
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-05-08 10:56
Modyfikacja Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-05-08 10:59

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postępowania o wszczęciu w dniu 17.04.2018 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kolektora odprowadzającego ścieki z miejscowości Wietrzno do miejscowości Głowienka dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe”.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika OŚ2018-04-20
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-04-23 16:09
Modyfikacja Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-04-23 16:11
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 
Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe przy ul. Dukielskiej 14, sala nr 209. 

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2018-04-11
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-04-11 10:12
Modyfikacja Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-05-25 10:13
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w dniu 3.04.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego” na działce nr 961/1 w obrębie Wrocanka.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia tj. od 3.04.2018 r. zapoznać się z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, pokój nr 108.

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2018-04-03
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-04-03 10:25
Modyfikacja Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-04-03 10:27
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w dniu 29.03.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa linii kablowej SN 15 kV. Budowa sieci kablowej nN 230 v/400V” na działkach nr 854, 853 w obrębie Łężany.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, pokój nr 108.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2018-03-29
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-03-29 10:12
Modyfikacja Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-03-30 10:14
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia mieszkańców sołectw Targowiska i Łężany o rozpoczęciu konsultacji w sprawie zmiany granicy Gminy Miejsce Piastowe.
Konsultacje zostaną przeprowadzone od dnia 5 kwietnia 2018 r. do dnia 12 kwietnia 2018 r. za pomocą ankiety konsultacyjnej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika OŚ2018-03-28
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-03-28 11:34
Modyfikacja Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-04-17 15:17
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania dla Gminy Miejsce Piastowe decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego” na działce nr 961/1 w obrębie Wrocanka, zostało wydane postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie, uzgadniające projekt decyzji na powyższe zamierzenie.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia tj. od 20.03.2018 r. zapoznać się z przedmiotowym postanowieniem w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14 pok. nr 108.

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2018-03-20
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-03-20 11:32
Modyfikacja Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-03-20 11:33
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa linii kablowej SN 15kV. Budowa sieci kablowej nN 230u/400V” na działkach nr 854, 853 w obrębie Łężany zostało wydane postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie uzgadniające projekt decyzji na powyższe zamierzenie.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia tj. od 14.03.2018 r. zapoznać się z przedmiotowym postanowieniem w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14 pok. 108.

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2018-03-14
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-03-14 15:14
Modyfikacja Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-03-14 15:14
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe, przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy. Wykazy zostały udostępnione (na okres 21 dni tj. od dnia 14.03.2018 r. do dnia 4.04.2018 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, przy ul. Dukielskiej 14 oraz na stronie internetowej BIP - jako załącznik do komunikatu.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2018-03-14
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-03-14 09:50
Modyfikacja Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-03-14 09:53
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejsce Piastowe w 2018 roku.
Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, w terminie do dnia 27 marca 2018 r., do godz. 9:00.

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRobert Zajdel - inspektor2018-03-12
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-03-12 16:08
Modyfikacja Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-03-12 16:09
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza konkursy na dyrektorów szkół podstawowych:
  1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience,
  2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach,
  3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym,
  4. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance,
  5. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu.
Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub droga pocztową w zamkniętych kopertach, zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniach stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłKrzysztof Mercik - sekretarz2018-03-09
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-03-09 11:30
Modyfikacja Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-03-09 13:19
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENEGO „TARGOWISKA 1” W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO oraz MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „WIDACZ 2” W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO w dniach od 8 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe przy ul. Dukielskiej 14, pokój nr 108, w godzinach pracy Urzędu.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2018-02-28
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-02-28 08:47
Modyfikacja Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-03-07 12:11
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSCE PIASTOWE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO w dniach od 8 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe przy ul. Dukielskiej 14, pokój nr 108, w godzinach pracy Urzędu.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2018-02-28
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-02-28 08:36
Modyfikacja Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-03-07 11:43

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza, że w okresie od dnia 26 lutego 2018 r. do dnia 15 marca 2018 r. odbędą się konsultacje z mieszkańcami Gminy Krościenko Wyżne oraz Gminy Miejsce Piastowe celem uzyskania ich opinii  w sprawie włączenia części terenów położonych w powiecie krośnieńskim, w gminie Krościenko Wyżne oraz w Gminie Miejsce Piastowe, do terytorium Gminy Miasto Krosno.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłKrzysztof Mercik - sekretarz2018-02-26
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-02-26 10:41
Modyfikacja Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-02-26 10:44
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe, przeznaczonej do użyczenia. Wykaz został udostepniony (na okres 21 dni tj. od dnia 21.02.2018 r. do dnia 14.03.2018 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, przy ul. Dukielskiej 14 oraz na stronie internetowej BIP - jako załącznik do komunikatu.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2018-02-21
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-02-21 09:15
Modyfikacja Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-02-21 09:20
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego” na działce nr 961/1 położonej w obrębie Wrocanka.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14 pok. 108.

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2018-02-15
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-02-15 09:38
Modyfikacja Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-02-15 09:39
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe, przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. Komunikat został udostępniony (na okres 21 dni tj. od dnia 14.02.2018 r. do dnia 07.03.2018 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe , przy ul.Dukielskiej 14 oraz na stronie internetowej BIP - jako załącznik do komunikatu.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2018-02-14
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-02-14 10:36
Modyfikacja Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-02-14 10:39
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: N-VIII.7829.1.7.2018
(I-VI.7820.144.2017) w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa drogi krajowej nr 19 w miejscowości Łężany od km 254+553,00 do km 255+112,22 polegająca na budowie chodnika lewostronnego w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 19 w województwie podkarpackim w miejscowości Łężany w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłDorota Mosoń - Pyter - Kierownik GP2018-02-13
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-02-13 08:19
Modyfikacja Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-02-13 08:21
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa linii kablowej SN 15 kV. Budowa sieci kablowej nN 230v/400V” na działkach nr 854, 853 położonych w obrębie Łężany.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14 pok. 108.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2018-02-09
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-02-12 10:59
Modyfikacja Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-02-12 11:01
Wójt Gminy Miejsce Piastowe podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejsce Piastowe na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi i wnioski można składać w terminie od 11.01.2018 r. do 01.02.2018 r. w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika OŚ2018-01-11
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2018-01-11 15:04
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2018-01-11 15:13
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze: kasjer w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe.
Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, w terminie do dnia 12 stycznia 2018 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłKrzysztof Mercik - sekretarz2018-01-02
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-01-02 13:27
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2018-01-19 12:44
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: samodzielny referent Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym, ds. realizacji programu "Rodzina 500+".
Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłEwa Wais - Kierownik GOPS2017-12-12
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-12-12 12:00
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2018-01-03 10:24
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rogi ul. Polna z rur PE 100 SDR11 dn 63”.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. 108. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2017-11-30
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-11-30 12:24
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-11-30 12:28
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w związku z prowadzonym postepowaniem administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Rogi z rur PE 100SDR11 dn 63”, zostało wydane postanowienie Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, uzgadniające projekt decyzji na powyższe zamierzenie.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedmiotowym postanowieniem w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. 108. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2017-11-20
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-11-20 11:06
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-11-20 11:07
Gmina Miejsce Piastowe ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach działania 9.2 -Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMałgorzata Trybus - główny specjalista2017-10-27
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-10-27 12:14
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-11-21 15:07
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o podaniu do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe, przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej.
Komunikat został udostępniony (na okres 21 dni tj. od dnia 25.10.2017 r. do dnia 15.11.2017 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe , przy ul. Dukielska 14 oraz na stronie internetowej BIP - jako załącznik do komunikatu.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2017-10-23
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-10-25 10:25
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-10-25 10:34
Wójt Gminy Miejsce Piastowe przedkłada do publicznej konsultacji projekt aktu prawa miejscowego "Program współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na 2018 rok".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMałgorzata Trybus - główny specjalista2017-10-20
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-10-23 11:24
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-10-23 11:27
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Rogi ul. Polna z rur PE 100SDR11 dn 63" na działkach nr 533/4, 529/1, 529/2 w obrębie Rogi.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. 108. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2017-10-19
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-10-19 11:16
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-10-19 11:17
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza konkurs ofert na realizację  programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe na lata 2017 – 2020”. Przedmiotem konkursu jest wybór Realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi w/w program. Realizacja Programu obejmować będzie wykonanie przez Realizatora Programu wszystkich czynności opisanych w przyjętej uchwale Nr XLII/273/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe na lata 2017 – 2020”.
Konkurs adresowany jest do podmiotów leczniczych spełniających kryteria określone w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe na lata 2017 – 2020” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2017 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRobert Zajdel - inspektor2017-09-21
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-09-21 11:01
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-09-21 11:13
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że została wydana decyzja znak GP.V.6733.2.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Wrocanka ul. Pańska - Gmina Miejsce Piastowe" na działkach nr 961/2, 962,937/2, 947 w obrębie Wrocanka.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia tj. 12.07.2017 r. zapoznać się z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14 pok. nr 108.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2017-07-12
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-07-12 10:38
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-07-12 10:39
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 25 maja 2018r. 22:13:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.