Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: "Na zdrowie stawiam, sport uprawiam - zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z terenu Gminy Miejsce Piastowe". Opis przedmiotu zamówienia wraz ze wzorami dokumentacji udostępniono w załączniku poniżej. Zainteresowani mogą składać oferty w terminie do dnia 30 marca 2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2023-03-20
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-03-20 13:37
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-03-20 13:41
Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat. 
Komunikat został udostępniony (na okres 21 dni tj. od dnia 16.03.2023 r. do dnia 06.04.2023 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, oraz na stronie internetowej BIP.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2023-03-16
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-03-16 09:21
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-03-16 09:24
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postepowania, w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 2568/4 w obrębie Głowienka, Gmina Miejsce Piastowe".
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miejsce Piastowe na okres 14 dni.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2023-03-13
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-03-13 12:36
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-03-13 12:44
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Miejsce Piastowe uchwały Nr LXVI/400/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe. Przedmiotem zmiany Studium jest określenie obszaru pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  w miejscowości Miejsce Piastowe, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do ww. uchwały.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe do dnia 4 kwietnia 2023 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - Inspektor2023-03-09
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-03-09 08:11
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-03-09 08:20
Prezydent Miasta Krosna zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 07.03.2023 r., Nr 1/2023, znak: PB.6740.2.81.2022.K o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi gminnej w ramach zadania pn. „Budowa drogi pomiędzy ul. Polną  a ul. Sikorskiego w Krośnie” na działkach wymienionych w ww. decyzji w obrębie ewidencyjnym: Suchodół 0007 i Krościenko Niżne 0006 w jednostce ewid. miasto Krosno, Łężany 0002 w jednostce ewid. Miejsce Piastowe, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miejsce Piastowe na okres 14 dni.
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2023-03-07
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-03-08 10:14
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-03-08 10:17
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRobert Zajdel - główny specjalista2023-03-03
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-03-03 11:35
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-03-03 11:38
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia że w dniu 2 lutego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego pod poz. 650 opublikowano zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań dla obszaru Natura 2000 Jasiołka PLH180011.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2023-02-24
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2023-02-24 12:49
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2023-02-24 12:53
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że została wydana decyzja znak: GK.6733.3.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr 205/2, 205/4 położonych w obrębie Niżna Łąka.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - Inspektor2023-02-23
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-02-23 09:21
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-02-23 09:24
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ŁĘŻANY 1" i projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „MIEJSCE PIASTOWE 1” w gminie Miejsce Piastowe.
Wyłożenie odbędzie się od dnia 20 lutego 2023 r. do dnia 14 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe przy ul. Dukielskiej 14, pokój nr 111 w godzinach pracy urzędu. 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. dokumentach odbędzie się w dniu 10 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe przy ul. Dukielskiej 14, pokój nr 212, o godzinie 12:00.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - Inspektor2023-02-09
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-02-09 09:37
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-02-15 14:05
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony w sprawie postepowania administracyjnego dotyczącego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie funkcjonującego punktu do zbierania i przeładunku złomu o stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu do zbierania i przeładunku odpadów".
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2023-02-06
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2023-02-06 12:26
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2023-02-06 12:58
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejsce Piastowe w 2023 roku.
Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, w terminie do dnia 16 lutego 2023 r., do godz. 10:00.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRobert Zajdel - główny specjalista2023-02-01
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-02-01 14:13
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-02-01 14:18
Wójt Gminy Miejsce Piastowe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 stycznia 2023 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Tymczasowej Wytwórni Mas Bitumicznych wraz z niezbędną infrastrukturą, będącą zapleczem budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem), zlokalizowanej w miejscowości Rogi, gmina Miejsce Piastowe".
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2023-01-19
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-01-19 11:26
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-01-19 11:28
Gmina Miejsce Piastowe informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2023-01-05
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-01-05 14:08
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-01-05 14:10
Wójt Gminy Miejsce Piastowe podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowie i przebudowie funkcjonującego punktu do zbierania i przeładunku złomu o stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu do zbierania i przeładunku odpadów".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2023-01-03
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-01-03 10:54
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-01-03 10:57
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postępowania o zgromadzonym materiale dowodowym (w tym wydanych opiniach i postanowieniu) dotyczącym przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie funkcjonującego punktu do zbierania i przeładunku złomu o stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu do zbierania i przeładunku odpadów".
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2022-12-28
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-12-28 10:56
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-12-28 10:58
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postepowania, w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Tymczasowej Wytwórni Mas Bitumicznych wraz z niezbędną infrastrukturą, będącą zapleczem budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem), zlokalizowanej w miejscowości Rogi, gmina Miejsce Piastowe".
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2022-12-22
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-12-22 09:51
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-12-22 09:53
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: N-VIII.7820.1.29.2022 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) dł. ok. 10,1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" realizowanej w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego: "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) dł. ok 10,1 km".
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłKatarzyna Liput - podinspektor2022-12-08
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-12-08 10:31
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-12-08 10:45
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postepowania, w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 2568/4 w obrębie Głowienka, Gmina Miejsce Piastowe".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2022-12-06
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-12-06 14:05
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-12-06 14:08
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postepowania, że podjęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 2568/4 w obrębie Głowienka, gmina Miejsce Piastowe".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2022-12-01
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-12-01 13:47
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-12-01 13:49
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zaprasza do składania ofert na realizację zadania pod nazwą: "Dowóz i opieka nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z terenu Gminy Miejsce Piastowe do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie w 2023 roku".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłGrzegorz Meier - Zastępca kierownika SCUW2022-11-25
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-25 12:59
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-25 13:06
Minister Aktywów Państwowych zawiadamia o wydaniu postanowienia w przedmiocie zmiany koncesji nr 57/92 na wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża "Bóbrka-Rogi". Obwieszczenie zostaje udostępnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miejsce Piastowe na okres 14 dni.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - Inspektor2022-11-18
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2022-11-18 13:37
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2022-11-18 13:41
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postępowania o podjętych działaniach dotyczących przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie funkcjonującego punktu do zbierania i przeładunku złomu o stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu do zbierania i przeładunku odpadów".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2022-11-16
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-16 13:52
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-16 13:54
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczącej projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na 2023 rok, w brzmieniu określonym w załączniku do udostępnionego poniżej Zarządzeniu Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 listopada 2022 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłKarina Kordasiewicz - podinspektor2022-11-15
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-15 14:28
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-15 14:40
Gmina Miejsce Piastowe informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2022-11-04
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-04 11:30
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-04 11:34
Informujemy, że ruszył nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.  
Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych dla:
dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).
 
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce;
załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej. 
 
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.).
 
Zgłoszeń prosimy dokonywać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38 – 430 Miejsce Piastowe w godzinach pracy Ośrodka, telefonicznie pod nr tel. (13) 43 539 57, 519 531 130  lub mailowo na adres: gops@miejscepiastowe.pl do dnia 7 listopada 2022 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłJoanna Boczar - Kierownik GOPS2022-11-02
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-02 14:59
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-02 15:00
Informujemy, że ruszył nabór wniosków do Programu "Opieka wytchnieniowa "- edycja 2023.  
Adresaci programu: 
1. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie      z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)
‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
 
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.
 
Zgłoszeń prosimy dokonywać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38 – 430 Miejsce Piastowe w godzinach pracy Ośrodka, telefonicznie pod nr tel. (13) 43 539 57, 519 531 130  lub mailowo na adres: gops@miejscepiastowe.pl do dnia 8 listopada 2022 r. 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłJoanna Boczar - Kierownik GOPS2022-11-02
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-02 14:50
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-02 14:52
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o sporządzeniu i przedłożeniu do konsultacji społecznych projektów zmiany zarządzeń, o których mowa w udostępnionym poniżej obwieszczeniu z dnia 28.10.2022 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłWiesław Kielar - podinspektor2022-10-28
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-02 14:14
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-02 14:18
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów zmiany zarządzeń, o których mowa w udostępnionym poniżej obwieszczeniu z dnia 26.10.2022 r. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2022-10-26
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-02 14:00
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-02 14:16
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postępowania, że w dniu 24.10.2022 r. wydane zostało postanowienie znak: GK.6523.1.2022 pozytywnie opinkujące projekt rozstrzygnięcia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie o zmianę koncesji nr 57/92 na wydobycie ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża "Bóbrka-Rogi".
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww.postępowania w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, w godzinach pracy urzędu. 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - Inspektor2022-10-24
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-10-24 10:49
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-10-24 10:51
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 20 marca 2023r. 14:43:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.