Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Wójt Gminy Miejsce Piastowe w związku z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Włączeniu do funkcjonującego przedsięwzięcia pn. "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, punkt zbierania złomu, punkt zbierania innych odpadów, serwis samochodów TIR" - sąsiadującego, funkcjonującego przedsięwzięcia pn. "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz jego rozbudowa"zawiadamia strony postępowania o podjętych krokach. 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2022-10-11
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-10-11 14:40
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-10-12 07:47
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2022-10-06
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2022-10-06 14:40
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2022-10-06 14:42
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: N-VIII.7820.1.15.2022 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km w ramach zadania pn.: "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km".
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłKatarzyna Liput - podinspektor2022-09-30
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-10-03 08:29
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-10-03 08:31
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w dniu 21.09.2022 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie wydało postanowienie dotyczące decyzji Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29.07.2022 r. znak RI.6220.3.2021.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2022-09-29
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-09-29 14:50
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-09-29 14:54
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2022-09-09
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2022-09-09 08:41
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2022-09-09 11:20
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postepowania, że w dniu 26.08.2022 r. wpłynęło odwołanie Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego od decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Miejsce Piastowe" o mocy do 100 MW, lini SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2022-09-02
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2022-09-02 08:54
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2022-09-02 08:58
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMarcin Czekaj - Inspektor2022-08-19
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-08-26 14:13
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-08-26 14:16
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMarcin Czekaj - Inspektor2022-08-19
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-08-26 14:10
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-08-26 14:13
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postępowania, że postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2022 r. zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 2568/4 w obrębie Głowienka, Gmina Miejsce Piastowe". 
Z treścią postanowienia oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe (pokój 111) w godzinach pracy urzędu. 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2022-08-23
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-08-23 09:54
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-08-23 09:57
Marszałek Województwa Podkarpackiego zawiadamia o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych na potrzeby dokumentacji hydrogeologicznej dla inwestycji p.n. "Budowa obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej DK28" ...
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłKatarzyna Liput - podinspektor2022-06-22
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-06-24 13:36
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-06-24 13:38
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Przebudowa
i nadbudowa budynku stacji kolejowej w Targowiskach wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku usługowo-mieszkalnego na budynek usługowy (zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia usługowe) – budynek Biblioteki Gminnej”
na działce nr 102/10 położonej w obrębie Targowiska.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-04-22
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2022-06-10 07:51
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2022-06-10 07:54
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie zawiadamia o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowo – roztopowych dla wód lub urządzeń wodnych dla zamierzenia budowlanego pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km”. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2022-06-08
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2022-06-08 09:32
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2022-06-08 09:40
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa stacji bazowej KRO7103A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową" na działce nr 2551 położonej w obrębie Rogi.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - Inspektor2022-06-06
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-06-07 07:47
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-06-07 07:51
Gmina Miejsce Piastowe ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym na Osiedlu Słonecznym w Niżnej Łące. 
Wnioski o zawarcie umowy najmu należy złożyć w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe (Biuro Obsługi Klienta) w terminie od 15 czerwca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym wnioskodawcy oraz z dopiskiem: „Wniosek o zawarcie umowy najmu – Niżna Łąka”.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMagdalena Frydrych - Kierownik RG2022-06-03
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2022-06-03 13:44
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-10-25 10:56
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu przemysłowo - magazynowo -usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zapleczami biurowo - socjalnymi; zlokalizowanej w Łężanach, gm. Miejsce Piastowe na dz. o nr ew. 19 oraz na działkach o nr ew. 1717; 1715; 1714; 1713 w Suchodole, Miasto Krosno".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2022-05-30
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-05-31 08:44
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-05-31 08:46
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia mieszkańców o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Miejsce Piastowe na lata 2021-2027. 
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 30 maja 2022 r. do dnia 6 lipca 2022 r. 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2022-05-30
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-05-30 15:52
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-05-31 14:45
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie informuje o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16.02.2022 r. znak: RI.6220.1.2020. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2022-05-23
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-05-30 15:34
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-05-30 15:39
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie za pośrednictwem Urzędu Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji dotyczącej pozwoleń wodnoprawnych (sprawa nr RZ.ZUZ.1.4210.16.2022.MC). 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2022-05-25
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-05-30 09:29
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-05-30 09:33
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postępowania o wydanych postanowieniach, opiniach i uzgodnieniach dotyczących postępowania pn. "Rozbudowa i przebudowa funkcjonującego punktu do zbierania i przeładunku złomu o stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu do zbierania i przeładunku odpadów". 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2022-04-28
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-04-28 15:33
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-04-28 15:35
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postępowania, że wydane zostało postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 2568/4 w obrębie Głowienka, Gmina Miejsce Piastowe". 
Z treścią postanowienia oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe (pokój 109) w godzinach pracy urzędu. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2022-04-25
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-04-25 15:53
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-04-25 15:58
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zaprosza do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą "Ruch to zdrowie - zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z terenu Gminy Miejsce Piastowe" dofinansowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2022-04-22
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-04-22 12:04
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-04-22 12:07
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRobert Zajdel - główny specjalista2022-04-21
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-04-21 13:49
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-04-21 13:51
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie za pośrednictwem Urzędu Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o zakończeniu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (sprawa nr RZ.ZUZ.1.4210.16.2022.MC).
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2022-04-13
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-04-20 10:02
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-04-20 10:06
Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia 06.04.2022 r. znak SKO.4170.15.851.2022 dotyczące przedsięwzięcia "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (LIN 042 Krosno) w obrębie Wrocanka, Głowienka, Miejsce Piastowe, Gmina Miejsce Piastowe".
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2022-04-06
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-04-12 12:48
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-04-12 12:51
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za pośrednictwem Urzędu Gminy Miejsce Piastowe informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2022-03-28
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-04-01 13:22
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-04-01 13:27
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe, zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Łężany 1" oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Łężany 2". 
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące powyższych zmian do 22 dni od daty udostępnienia obwieszczenia. 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - Inspektor2022-03-31
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-03-31 10:12
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-03-31 10:16
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 20 marca 2023r. 14:31:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.