Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o wydanych opiniach i zgromadzonym materiale dowodowym dotyczącym przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu przemysłowo - magazynowo -usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zapleczami biurowo - socjalnymi; zlokalizowanej w Łężanach, gm. Miejsce Piastowe na dz. o nr ew. 19 oraz na działkach o nr ew. 1717; 1715; 1714; 1713 w Suchodole, Miasto Krosno".
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2022-03-29
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-03-30 11:28
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-03-30 11:31
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w została wydana decyzja znak: RI.6733.1.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa wieży widokowej, wiaty turystycznej oraz ścieżki edukacyjnej" na działce nr 1340/6 położonej w obrębie Rogi.
Strony mogą w ciagu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedmiotową dycyzją w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14 pok. 108. 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - Inspektor2022-03-25
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-03-25 08:59
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-03-25 09:00
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postępowania, że wydane zostało postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW zlokalizowanej na działce o nr ewid. 879/11 w m. Wrocanka, Gmina Miejsce Piastowe, pow. krośnieński, woj. podkarpackie". 
Z treścią postanowienia oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe (pokój 109) w godzinach pracy urzędu. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2022-03-23
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-03-24 14:10
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-03-24 14:22
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w dniu 18.03.2022 r. wpłyneło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16.02.2022 r., znak: RI.6220.1.2020 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (LIN 042 Krosno) w obrębie Wrocanka, Głowienka, Miejsce Piastowe, Gmina Miejsce Piastowe".
Ww. odwołanie zostało przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2022-03-23
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-03-23 12:02
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-03-23 12:01
Wójt Gminy Miejsce Piastowe podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału spoleczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa funkcjonującego punktu do zbierania i przeładunku złomu o stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punkt do zbierania i przeładunku odpadów".
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2022-03-11
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-03-11 13:09
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-03-11 14:12
Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości: Targowiska, Zalesie i Kolonia w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Zalesie z przysiółka wsi Targowiska na wieś oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kolonia przysiółka wsi Targowiska.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2022-03-11
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-03-11 12:46
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-03-11 13:51
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w dniu 04.03.2022 r. wpłyneło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16.02.2022 r., znak: RI.6220.1.2020 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (LIN 042 Krosno) w obrębie Wrocanka, Głowienka, Miejsce Piastowe, Gmina Miejsce Piastowe".
Ww. odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2022-03-11
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-03-11 12:28
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-03-11 13:30
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wrocanka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 647/1, nr 647/2, nr 648/1, 648/2, 648/2, nr 649, dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1K/00066247/6, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 
Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym, przy ul. Dukielskiej 14, sala nr 209.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2022-03-01
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-03-02 14:30
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-04-19 14:51
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Targowiska, oznaczonej jako działka nr 3489 o powierzchni 0,14 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1K/00066249/0, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 
Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym, przy ul. Dukielskiej 14, sala nr 209.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2022-03-01
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-03-02 14:08
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-04-19 14:52
Wójt Gminy Miejsce Piastowe podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału spoleczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej "Miejsce Piastowe" o mocy do 100 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych".
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie działek o nr ewid.: 41/20, 38/1 obręb Miejsce Piastowe, nr ewid.: 586, 584/10, 551, 532, 228 obręb Wrocanka oraz nr ewid. 2570 obręb Głowienka.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2022-03-01
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-03-01 14:30
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-03-01 15:33
Wójt Gminy Miejsce Piastowe mając na względzie postanowienia art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – prosi uprawnione organy organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzących działalność na terenie Gminy Miejsce Piastowe, do wskazania osób do udziału w pracach komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie : „Zwiększenie potencjału oraz wsparcie działań „Strażackiej Orkiestry Dętej Gminy Miejsce Piastowe” poprzez modernizację poddasza remizy OSP Miejsce Piastowe oraz stworzeniu profesjonalnej sali prób wraz ze studiem nagrań i zapleczem sanitarnym.”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2022-02-25
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-02-25 13:32
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2022-03-04 14:13
Wójt Gminy Miejsce Piastowe mając na względzie postanowienia art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – prosi uprawnione organy organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzących działalność na terenie Gminy Miejsce Piastowe, do wskazania osób do udziału w pracach komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie : "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej".
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2022-02-25
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-02-25 13:29
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2022-03-04 14:16
Wójt Gminy Miejsce Piastowe mając na względzie postanowienia art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – prosi uprawnione organy organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzących działalność na terenie Gminy Miejsce Piastowe, do wskazania osób do udziału w pracach komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie : „działalności na rzecz integracji społeczności lokalnych i wzbogacające życie kulturalne Gminy Miejsce Piastowe”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2022-02-25
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-02-25 13:25
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2022-03-04 14:17
Wójt Gminy Miejsce Piastowe  zawiadamia o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Zalesie z przysiółka wsi Targowiska na wieś oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kolonia przysiółka wsi Targowiska.
Konsultacje zostaną przeprowadzone od dnia 28 lutego 2022 r. do dnia 10 marca 2022 r. za pomocą ankiety konsultacyjnej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2022-02-18
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2022-02-18 12:45
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2022-02-18 12:47
Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle za pośrednictwem Urzędu Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku Dopływ z Wrocanki w km 1+702 w/w potoku w obszarze działki o nr ewid. 14/3 w m. Wrocanka, gm. Miejsce Piastowe sieci wodociągowej w rurze osłonowej metodą przewiertu sterowanego.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2022-02-11
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2022-02-11 11:31
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2022-02-11 11:35
Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, obejmujący niezabudowane działki nr: 201/2 i 205/2 położone              w Niżnej Łące.
Wykaz nieruchomości został udostępniony (na okres 21 dni tj. od dnia 9.02.2022 r. do dnia 2.03.2022 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, przy ul. Dukielska 14 oraz na stronie internetowej BIP.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2022-02-09
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor 2022-02-09 08:30
Modyfikacja Katarzyna Liput - Podinspektor 2022-02-10 14:17
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej.
Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, w terminie do dnia 28 lutego 2022 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2021-12-22
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2022-02-08 15:11
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2022-05-06 13:19
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie działalności na rzecz integracji społeczności lokalnych i wzbogacające życie kulturalne Gminy Miejsce Piastowe.
Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, w terminie do dnia 28 lutego 2022 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2022-02-08
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor 2022-02-08 15:08
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2022-05-06 13:16
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie wykonania zadania pn.: „Zwiększenie potencjału oraz wsparcie działań „Strażackiej Orkiestry Dętej Gminy Miejsce Piastowe” poprzez modernizację poddasza remizy OSP Miejsce Piastowe oraz stworzeniu profesjonalnej sali prób wraz ze studiem nagrań i zapleczem sanitarnym.”
Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, w terminie do dnia 28 lutego 2022 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2022-02-08
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2022-02-08 14:45
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2022-03-04 14:13
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Głowienka 5”, „Miejsce Piastowe 3” – etap I, „Rogi 10”, „Wrocanka 4” w Gminie Miejsce Piastowe. Wyłożenie odbędzie się w dniach od 16 lutego 2022 r. do 9 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe przy ul. Dukielskiej 14, pokój nr 108 w godzinach pracy urzędu. Projekty planów zostaną również opublikowane na stronie internetowej www.miejscepiastowe.pl i BIP-ie Gminy Miejsce Piastowe pod adresem bip.miejscepiastowe.pl.

Załączniki:

Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 lutego 2022 r. Plik pdf 996.66 KB
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu MPZP „Głowienka 5” w Gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.40 MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia MPZP "Głowienka 5" w Gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 20.76 MB
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia MPZP "Głowienka 5" w Gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 216.81 KB
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu MPZP „Miejsce Piastowe 3” – etap I w Gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.45 MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia MPZP „Miejsce Piastowe 3” – etap I w Gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 7.50 MB
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia MPZP „Miejsce Piastowe 3” – etap I w Gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 214.09 KB
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu MPZP „Rogi 10” w Gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.34 MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia MPZP „Rogi 10” w Gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 3.20 MB
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia MPZP „Rogi 10” w Gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 213.36 KB
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu MPZP „Wrocanka 4” w Gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.50 MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia MPZP „Wrocanka 4” w Gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 2.29 MB
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia MPZP „Wrocanka 4” w Gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 213.73 KB
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Głowienka 5" w gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 299.32 KB
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miejsce Piastowe 5" w gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 294.43 KB
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rogi 10" w gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 290.04 KB
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Wrocanka 4" w gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 287.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - Inspektor2022-02-08
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2022-02-08 11:09
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-03-08 10:52
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Rogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 1/1 o powierzchni 0,0782 ha, nr 1/2 o powierzchni 0,09 ha, nr 1/3 o powierzchni 0,09 ha, nr 1/6 o powierzchni 0,09 ha, nr 1/7 o powierzchni 0,09 ha, nr 1/8 o powierzchni 0,09 ha, nr 1/9 o powierzchni 0,09 ha, nr 1/10 o powierzchni 0,0739 ha, nr 1/11 o powierzchni 0,0904 ha, nr 1/12 o powierzchni 0,10 ha, nr 1/13 o powierzchni 0,10 ha, nr 1/14 o powierzchni 0,10 ha, nr 1/15 o powierzchni 0,10 ha, nr 1/17 o powierzchni 0,09 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Krośnie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1K/00066243/8.
Przetarg odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym, przy ul. Dukielskiej 14, sala nr 209.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2022-02-07
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2022-02-07 11:06
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-04-21 11:47
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie za pośrednictwem Urzędu Gminy Miejsce Piastowe podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń tj. wykonanie wylotu do potoku Badoń wraz z umocnieniem w jego obrębie, wykonania rowu, przebudowę urządzeń melioracji wodnych oraz likwidację rowu na działkach o nr ewid. 101/1, 107, 108/2 w m Łężany, gmina Miejsce Piastowe.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2022-02-07
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2022-02-07 09:20
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2022-02-07 09:22
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejsce Piastowe w 2022 roku.
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 lutego 2022 r. (piątek), do godz. 10:00, w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRobert Zajdel - główny specjalista2022-02-03
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2022-02-03 12:54
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2022-02-03 12:57
Wójt Gminy Miejsce Piastowe mając na względzie postanowienia art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – prosi uprawnione organy organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzących działalność na terenie Gminy Miejsce Piastowe, do wskazania osób do udziału w pracach komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadania: „Zwiększenie potencjału oraz wsparcie działań „Strażackiej Orkiestry Dętej Gminy Miejsce Piastowe” poprzez modernizację poddasza remizy OSP Miejsce Piastowe oraz stworzeniu profesjonalnej sali prób wraz ze studiem nagrań i zapleczem sanitarnym.”
Zgłoszenia prosimy kierować do 25 stycznia 2022 roku. 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMagdalena Frydrych - Kierownik RG2022-01-18
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2022-01-18 14:07
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2022-01-27 07:32
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie informuje w sprawie rozpoznania zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 listopada 2021 r. znak: RI.6220.5.2021 w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW zlokalizowanej na działce o nr ewid. 879/11 w m. Wrocanka – Gmina Miejsce Piastowe.” 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2022-01-18
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2022-01-18 12:47
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2022-01-18 12:56
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 20 marca 2023r. 14:34:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.