INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2024.

Informujemy, że ruszył nabór wniosków do Programu "Opieka wytchnieniowa "- edycja 2024.  
Adresaci programu:

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa powyżej, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Cele Programu:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
- osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
    a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
   b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.),
‒ poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki 

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.


Zgłoszeń do Programu – edycja 2024 prosimy dokonywać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38 – 430 Miejsce Piastowe w godzinach pracy Ośrodka do dnia 13 listopada 2023 r. 
Karta zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami jest dostępna w siedzibie GOPS lub na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym  pod numerem telefonu (13) 43 539 57 lub 519 531 130.

 Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Joanna Boczar 2023-11-07
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Mariusz Dynowski 2023-11-08 08:00:00
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2023-11-08 08:15:21
Liczba wyświetleń: 22
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-11-08 08:15:21 Dodano dokument Mariusz Dynowski Szukaj
2023-11-08 08:29:21 Aktualizacja Mariusz Dynowski Szukaj
        Porównaj