Komisje Rady Gminy Miejsce Piastowe - zakres działania.

Do zadań Komisji stałych należy :

1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady,

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady,

4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Wójta lub inne Komisje.
 

Pracami  Komisji kieruje przewodniczący, powoływany przez Radę, który w szczególności:

1) ustala terminy i porządek posiedzeń,

2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów,

3) zwołuje posiedzenia komisji,

4) kieruje obradami komisji.

 

Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu. Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne.

Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu w głosowaniu jawnym. Stanowisko Komisji przedstawia na sesji Rady przewodniczący komisji lub wyznaczony przez Komisję radny sprawozdawca.

 

 

Rada może powoływać doraźne Komisje do określonych zadań (zakres działania, kompetencje oraz skład osobowy Komisji doraźnej określa Rada w uchwale o powołaniu Komisji).

 

 Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Mariusz Dynowski 2010-10-25
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2010-10-25 12:23:00
Modyfikował: Mariusz Dynowski 2018-12-05 09:55:26
Liczba wyświetleń: 7961
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-03-27 09:48:23 Aktualizacja Mariusz Dynowski Szukaj
        Porównaj