REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Informacja o Rejestrze Instytucji Kultury, prowadzonym przez Gminę Miejsce Piastowe oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych.
 
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), Gmina Miejsce Piastowe będąc organizatorem dla samorządowych instytucji kultury działających na jej obszarze jest zobowiązana prowadzić rejestr instytucji kultury.
 
Zgodnie z w/w przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu i z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną. 
 
Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejsce Piastowe obejmuje Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym .
Rejestr instytucji kultury prowadzony jest w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe – w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym.
 
Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej. 
Dane zwarte w rejestrze udostępnia się przez: 
  1. otwarty dostęp do zawartości rejestru (bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miejsce Piastowe),
  2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej. 
  
Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury. 
 
Organizator prowadzący rejestr wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. 
Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze. 
Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego. 
 
Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.). 
Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330). 
 
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie urzędu lub na konto bankowe Gminy w 
BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie nr  04 1130 1105 0005 2081 7920 0013.


Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Krzysztof Mercik 2017-06-14
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2017-06-14 13:59:00
Modyfikował: Mariusz Dynowski 2021-06-24 10:54:26
Liczba wyświetleń: 3485
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-06-24 10:54:26 Dodano plik - REJESTR INTYTUCJI KULTURY-23-06-2021.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2021-06-24 10:53:56 Usunięto plik - REJESTR INTYTUCJI KULTURY-04-01-2021.pdf z treści Mariusz Dynowski Szukaj
2021-06-23 10:03:51
  • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
2021-06-23 09:38:16
  • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
2021-01-04 11:11:45 Usunięto plik - REJESTR INTYTUCJI KULTURY.pdf z treści Mariusz Dynowski Szukaj
2021-01-04 11:11:34 Dodano plik - REJESTR INTYTUCJI KULTURY-04-01-2021.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2020-03-05 11:15:13
  • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
2017-07-13 15:07:23 Dodano plik - REJESTR INTYTUCJI KULTURY.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2017-07-13 15:06:55 Usunięto plik - rejestr-instytucji-kultury.pdf z treści Mariusz Dynowski Szukaj
2017-06-14 14:15:05 Dodano plik - wniosek-o-wydanie-odpisu.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2017-06-14 14:09:22 Dodano plik - rejestr-instytucji-kultury.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2017-06-14 13:59:48 Utworzono treść Mariusz Dynowski Szukaj
        Porównaj