Skargi i wnioski.

Ogólne informacje dotyczące skarg i wniosków.


Podstawa prawna:
Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy art. 221-259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz.46).
  
Skargi i wnioski mogą być wnoszone: pisemnie, faxem, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu.
 

Załatwianie skarg i wniosków:

Skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie do Wójta Gminy Miejsce Piastowe lub Urzędu Gminy Miejsce Piastowe załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego były adresowane.
Jeżeli Wójt Gminy Miejsce nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej skargi lub wniosku, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazuje skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego albo wskazuje właściwy organ.
Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Skargi i wnioski załatwiane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia sprawy w terminie, informuje się wnoszącego o przyczynie niedotrzymania przepisanego terminu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.
O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się wnoszącego.
 
Opłaty:
Skargi i wnioski w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie podlegają opłacie skarbowej.Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Mariusz Dynowski 2016-12-21
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2016-12-21 11:07:00
Modyfikował: Mariusz Dynowski 2017-01-02 11:45:46
Liczba wyświetleń: 4937
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2016-12-21 11:46:10 Aktualizacja Mariusz Dynowski Szukaj
2016-12-21 11:08:24 Utworzono treść Mariusz Dynowski Szukaj
2016-12-21 10:09:50 Aktualizacja Mariusz Dynowski Szukaj
2016-12-21 10:09:06 Aktualizacja Mariusz Dynowski Szukaj
        Porównaj