•  

KOMISJE  RADY  GMINY  MIEJSCE  PIASTOWE
(VIII KADENCJA)
 
1. KOMISJA  REWIZYJNA:
Przewodniczący : Piotr Kilarowski.
Zastępca Przewodniczącego : Wiktor Skwara.
Członkowie : Grzegorz Habrat, Iwona Pytel, Robert Staroń.
 
2. KOMISJA  SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI :
Przewodniczący : Wojciech Urynowicz.
Zastępca Przewodniczącego : Teresa Drozd.
Członkowie : Krzysztof Jabłoński, Małgorzata Skwara, Robert Staroń.
 
3. KOMISJA  BUDŻETOWO-GOSPODARCZA:
Przewodniczący : Grzegorz Habrat.
Zastępca Przewodniczącego : Jerzy Wdowiarz.
Członkowie : Szymon Węgrzyn, Teresa Drozd, Piotr Kilarowski, Robert Staroń, Janusz Lenik .
 
4. KOMISJA  EDUKACJI, ZDROWIA I SPRAW OBYWATELSKICH:
Przewodniczący : Iwona Pytel.
Zastępca Przewodniczącego : Maria Glazer.
Członkowie : Małgorzata Skwara, Wojciech Urynowicz, Krzysztof Jabłoński,  Janusz Lenik, Radosław Sidor.
 
 

Kontaktować się z nimi można za pośrednictwem Urzędu Gminy Miejsce Piastowe
tel. (13) 4353012 wew. 107, adres e-mail: rada.gminy@miejscepiastowe.pl
 

Przejdź do wpisu
  •  

 

 

 

 KOMISJE  RADY  GMINY  MIEJSCE  PIASTOWE

(VII KADENCJA)

 

1. KOMISJA  REWIZYJNA:

Przewodniczący : Maria Glazer

Zastępca Przewodniczącego : Wiesław Habrat

Członkowie : Teresa Drozd, Wojciech Kilar, Piotr Pirga.

 

2. KOMISJA  BUDŻETOWO-GOSPODARCZA:

Przewodniczący : Jerzy Wdowiarz

Zastępca Przewodniczącego : Grzegorz Habrat

Członkowie : Teresa Drozd, Piotr Kilarowski, Piotr Pirga, Radosław Sidor, Szymon Węgrzyn.

 

3. KOMISJA  EDUKACJI, ZDROWIA I SPRAW OBYWATELSKICH:

Przewodniczący : Radosław Sidor

Zastępca Przewodniczącego : Iwona Pytel 

Członkowie : Maria Glazer, Wiesław Habrat, Janusz Lenik, Ryszard Lenik, Józef Sidor.

 

 

Kontaktować się z nimi można za pośrednictwem Urzędu Gminy Miejsce Piastowe

tel. (13) 4353012 wew. 107

Przejdź do wpisu
  •  

Do zadań Komisji stałych należy :

1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady,

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady,

4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Wójta lub inne Komisje.
 

Pracami  Komisji kieruje przewodniczący, powoływany przez Radę, który w szczególności:

1) ustala terminy i porządek posiedzeń,

2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów,

3) zwołuje posiedzenia komisji,

4) kieruje obradami komisji.

 

Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu. Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne.

Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu w głosowaniu jawnym. Stanowisko Komisji przedstawia na sesji Rady przewodniczący komisji lub wyznaczony przez Komisję radny sprawozdawca.

 

 

Rada może powoływać doraźne Komisje do określonych zadań (zakres działania, kompetencje oraz skład osobowy Komisji doraźnej określa Rada w uchwale o powołaniu Komisji).

 

 

Przejdź do wpisu

KOMISJE RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE - VI KADENCJA

  • 03 lipca 2013 11:16

KOMISJE  RADY  GMINY  MIEJSCE  PIASTOWE

(VI KADENCJA)

 

1. KOMISJA  REWIZYJNA:

Przewodniczący : Andrzej Wilga

Zastępca Przewodniczącego : Maria Glazer

Członkowie : Zuzanna Dróbek, Ryszard Lenik, Piotr Mercik.

 

2. KOMISJA  BUDŻETOWO-GOSPODARCZA:

Przewodniczący : Jerzy Wdowiarz

Zastępca Przewodniczącego : Janusz Kosztyła

Członkowie : Józef Sidor, Kazimierz Urbaniak, Ireneusz Masłyk.

 

3. KOMISJA  EDUKACJI :

Przewodniczący : Janusz Kosztyła

Zastępca Przewodniczącego : 

Członkowie : Maria Glazer, Janusz Lenik, Jerzy Kozioł, Piotr Mercik.


4. KOMISJA  ROLNICTWA  I  OCHRONY  ŚRODOWISKA:

Przewodniczący : Ryszard Lenik

Zastępca Przewodniczącego : Czesław Kopczak

Członkowie : Józef Sidor, Zuzanna Dróbek, Andrzej Wilga.

                            

5. KOMISJA  STATUTOWA :

Przewodniczący : Piotr Węgrzyn

Zastępca Przewodniczącego : Ireneusz Masłyk

Członkowie : Janusz Lenikm, Ryszard Lenik, Czesław Kopczak

 

6. KOMISJA  INWENTARYZACYJNA:

Przewodniczący: Maria Glazer
 

Członkowie:       Zuzanna Dróbek, Jerzy Kozioł, 

 

Kontaktować się z nimi można za pośrednictwem Urzędu Gminy Miejsce Piastowe

tel. (13) 4353012 wew. 107

 

Przejdź do wpisu

KOMISJE RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE - V KADENCJA

  • 25 października 2010 10:34

  

KOMISJE  RADY  GMINY  MIEJSCE  PIASTOWE

 

1.                  KOMISJA  REWIZYJNA :

Przewodniczący                    Teresa Sznajder          

Z-ca Przewodn.:                     Andrzej Wilga 

                       Członkowie :                           Maria Glazer

                                                                      Piotr Węgrzyn

                                                                      Masłyk Ireneusz

                  

2.                  KOMISJA  BUDŻETOWO-GOSPODARCZA :

Przewodniczący :                  Jerzy Wdowiarz

Z-ca Przewod.:                       Janusz Kosztyła

Członkowie :                           Piotr Mercik

                                               Ireneusz Masłyk

                                               Stanisław Lorenc        

 

3.                  KOMISJA  EDUKACJI :

Przewodniczący :                   Janusz Kosztyła

Z-ca Przewod.:                       Piotr Węgrzyn

Członkowie :                          Jacek Dobrzański

                                               Maria Glazer

                                               Andrzej Wilga 

                                              

4.                  KOMISJA  ROLNICTWA  I OCHRONY  ŚRODOWISKA :

Przewodniczący :                  Stanisław Lorenc        

Członkowie :                           Marek Bajger

                                               Jacek Dobrzański

                                               Ryszard Lenik 

                                               Kazimierz Urbaniak

                                    

5.                  KOMISJA  STATUTOWA :

Przewodniczący :                   Ryszard Lenik 

Członkowie :                           Janusz Kosztyła

                                               Piotr Mercik

                                               Piotr Węgrzyn

                                               Teresa Sznajder

                                             

6.                  KOMISJA  INWENTARYZACYJNA :

Przewodniczący :                   Kazimierz Urbaniak

Członkowie :                            Maria Glazer

                                               Stanisław Lorenc        

 

Kontaktować się z nimi można za pośrednictwem Urzędu Gminy Miejsce Piastowe: tel. (13) 4353012 wew. 107

 

Przejdź do wpisu
Powrót