• 26 września 2023 09:28

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa sieci elektroenergetycznej - dwutorowej linii kablowej 110 kV wraz z kanalizacją kablową światłowodową i infrastrukturą towarzyszącą".
 

Przejdź do wpisu
 • 25 września 2023 15:37

Wójt Gminy Miejsce Piastowe podaje do publicznej wiadomości, informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Włączeniu do funkcjonującego przedsięwzięcia pn. „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, punkt zbierania złomu, punkt zbierania innych odpadów, serwis samochodów TIR” – sąsiadującego, funkcjonującego przedsięwzięcia pn. „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz jego rozbudowa”.
Skan decyzji wraz z charakterystyką przedsięwzięcia zostaje udostępniony poniżej na podmiotowej stronie BIP. Z całością dokumentacji zgromadzoną w toku postępowania, w tym z uzgodnieniami i opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, w godzinach pracy urzędu.

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 • 20 września 2023 11:46

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przepompownią, rurociągiem tłocznym z uzbrojeniem oraz energetyczną linią zasilającą policznikową" na działkach nr 201/2, 201/3, 205/3, 205/4, 194/2 w obrębie Niżna Łąka.

Przejdź do wpisu
 • 19 września 2023 11:57

Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wrocanka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 26 o powierzchni 0,5522 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1K/00066247/6, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2023 r. (piątek) o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym, przy ul. Dukielskiej 14, sala nr 209.

Przejdź do wpisu
 • 14 września 2023 13:37

Komisjia Okręgowa Nr 48 w Miejscu Piastowym podaje listę członków, którzy zostali obsadzeni bez głosowania jako członkowie Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Powiecie Krośnieńskim oraz zawiadamia członków izby rolniczej o nieprzeprowadzaniu głosowania w tym okręgu wyborczym przy obsadzaniu mandatów do rady powiatowej.

Przejdź do wpisu
 • 14 września 2023 12:20

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Targowiska. 

Przejdź do wpisu
 • 11 września 2023 13:13

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że została wydana decyzja znak: GK.6733.3.2023 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa stacji bazowej KRO7115B wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową" na działce nr 2741 położonej w obrębie Targowiska.

Przejdź do wpisu
 • 11 września 2023 08:05

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 20 września 2023 r. do 12 października 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe przy ul. Dukielskiej 14, pokój nr 111 w godzinach pracy urzędu. 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. dokumencie odbędzie się w dniu 6 października 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe przy ul. Dukielskiej 14, pokój nr 212, o godzinie 12:00.
Poniżej udostępniono stosowną dokumentację w wersji elektronicznej. 

Przejdź do wpisu
 • 08 września 2023 11:23

Komisjia Okręgowa Nr 48 w Miejscu Piastowym zawiadamia członków izby rolniczej o nieprzeprowadzaniu głosowania w tym okręgu wyborczym przy obsadzaniu mandatów z uwagi na fakt, iż liczba kandydatów w tym okręgu wyborczym jest równa liczbie mandatów.

Przejdź do wpisu
 •  

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego wymaganego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa stacji bazowej KR07115B wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową” na działce nr 2741 w obrębie Targowiska.  

Przejdź do wpisu
 •  

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji. Szczegółowe informacje udostępniono poniżej w opublikowanym obwieszczeniu.

Przejdź do wpisu
 •  

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że została wydana decyzja znak: N-VIII.747.2.1.2023. Szczegółowe informacje udostępniono poniżej w opublikowanym obwieszczeniu.

Przejdź do wpisu
 •  

Okręgowa Komisja Nr 48 w Miejscu Piastowym powołana do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej zarządzonych na dzień 24 września 2023 r. informuje o pełnieniu dyżurów w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów.

Przejdź do wpisu
 •  

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postępowania o ponownym wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 2568/4 w obrębie Głowienka, Gmina Miejsce Piastowe".

Przejdź do wpisu
 •  

Wójt Gminy Miejsce Piastowe podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (LIN 042 Krosno) w obrębie Wrocanka, Głowienka, Miejsce Piastowe, Gmina Miejsce Piastowe”.

Przejdź do wpisu
 •  

Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Targowiska.

Przejdź do wpisu
 •  

Wójt Gminy Miejsce Piastowe podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny na oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Włączenie do funkcjonującego przedsięwzięcia pn. "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, punkt zbierania złomu, punkt zbierania innych odpadów, serwis samochodów TIR" - sąsiadującego, funkcjonującego przedsięwzięcia pn. "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz jego rozbudowa".

Przejdź do wpisu
 •  

Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, przy ul. Dukielskiej 14 oraz na stronie internetowej BIP urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy.

Wykaz nieruchomości zostaje udostępniony na okres 21 dni tj. od dnia 25.07.2023 r. do dnia 16.08.2023 r.

Przejdź do wpisu
 •  

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że zostało wszczęte postepowanie administracyjne znak: N-VIII.747.2.1.2023. Szczegółowe informacje udostępniono poniżej w opublikowanym obwieszczeniu.

Przejdź do wpisu
 •  

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa stacji bazowej KR07115B wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową” na działce nr 2741 w obrębie Targowiska.  

Przejdź do wpisu
 •  

Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Targowiska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 801 o powierzchni 0,1505 ha, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 

Przejdź do wpisu
 •  

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w miejscowości Niżna Łąka”.
 

Przejdź do wpisu
 •  

Wójt Gminy Miejsce Piastowe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 maja 2023 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 2568/4 w obrębie Głowienka, Gmina Miejsce Piastowe".
Obwieszczenie Wójta z dnia 15 maja 2023 r. wraz z ww. 
decyzją zostaje udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Jednocześnie informujemy, że z treścią ww. decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją, w tym z uzgodnieniami i opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, w godzinach pracy urzędu.

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postepowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 2568/4 w obrębie Głowienka, Gmina Miejsce Piastowe".

Przejdź do wpisu
 •  

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Jaśle, informuje, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów wszczęto postępowanie w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Szczegółowe informacje udostępniono poniżej w opublikowanej informacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Przejdź do wpisu
 •  

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w miejscowości Niżna Łąka”.  

Przejdź do wpisu
 •  

Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje o rozpatrzeniu uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 20 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r. projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ŁĘŻANY 1” w Gminie Miejsce Piastowe.

 

Przejdź do wpisu
 •  

Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje, że w okresie od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r. na terenie województwa podkarpackiego, przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. Szczegółowe informacje można uzyskać z udostępnionego poniżej "Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na terenie województwa podkarpackiego".
 

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia że w dniu 2 lutego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego pod poz. 650 opublikowano zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań dla obszaru Natura 2000 Jasiołka PLH180011.
 

Przejdź do wpisu
 •  

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ŁĘŻANY 1" i projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „MIEJSCE PIASTOWE 1” w gminie Miejsce Piastowe.
Wyłożenie odbędzie się od dnia 20 lutego 2023 r. do dnia 14 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe przy ul. Dukielskiej 14, pokój nr 111 w godzinach pracy urzędu. 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. dokumentach odbędzie się w dniu 10 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe przy ul. Dukielskiej 14, pokój nr 212, o godzinie 12:00.
 

Przejdź do wpisu
 •  

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony w sprawie postepowania administracyjnego dotyczącego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie funkcjonującego punktu do zbierania i przeładunku złomu o stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu do zbierania i przeładunku odpadów".
 

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 29.08.2023 R. (GK.6220.2.2023).

 • 29 sierpnia 2023 14:58

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, o którym mowa w udostępnionym poniżej w obwieszczeniu.

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, o którym mowa w udostępnionym poniżej w obwieszczeniu.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 13.07.2023 R. (GK.6220.1.2023)

 • 13 lipca 2023 08:50

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej na działce 158/3 - obręb 0006 Targowiska, gmina Miejsce Piastowe, powiat krośnieński, woj. podkarpackie". 
Szczegółowe informacje udostępniono poniżej w opublikowanym obwieszczeniu.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WODY POLSKIE W RZESZOWIE Z DNIA 06.07.2023 R. (RZ.RUZ.4210.26.2023.RD)

 • 13 lipca 2023 05:42

Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Rzeszowie, zawiadamia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. Szczegółowe informacje udostępniono poniżej w opublikowanym obwieszczeniu.
Obwieszczenie zostaje udostępnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miejsce Piastowe w okresie od dnia 13.07.2023 r. do dnia 27.07.2023 r.
 

Przejdź do wpisu

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 10 LIPCA 2023 r. (GK.6845.33.2023)

 • 10 lipca 2023 13:49

Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, przy ul. Dukielskiej 14 oraz na stronie internetowej BIP urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Miejsce Piastowe, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. 
Wykaz nieruchomości zostaje udostępniony na okres 21 dni tj. od dnia 10.07.2023 r. do dnia 31.07.2023 r.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 10.07.2023 R. (GK.6733.1.2023)

 • 10 lipca 2023 09:19

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej - dwutorowej linii kablowej 110 kV wraz z kanalizacją kablową, światłowodową i infrastrukturą towarzyszącą". Szczegółowe informacje udostępniono poniżej w opublikowanym obwieszczeniu. 
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14 pok. 111.
 

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KROŚNIE Z DNIA 3 LIPCA 2023 R. (znak: SKO.4170.21.1752.2023)

 • 07 lipca 2023 11:40

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie rozpoznając odwołanie od decyzji Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15.05.2023 r. znak: RI.6220.8.2021, informuje o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Szczegóły podano do publicznej wiadomości w udostępninem poniżej obwieszczeniu.
Informacja zostaje udostępnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miejsce Piastowe w okresie od dnia 07.07.2023 r. do dnia 21.07.2023 r.

Przejdź do wpisu

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W JAŚLE PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE (RZ.ZUZ.2.4210.209.2023.AK)

 • 28 czerwca 2023 09:03

Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle informuje o wszczęciu postępowania dotyczącego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Jasiołki. Szczegóły podano do publicznej wiadomości w udostępninej poniżej informacji.
Informacja zostaje udostępnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miejsce Piastowe w okresie od dnia 28.06.2023 r. do dnia 12.07.2023 r.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WÓD POLSKICH W RZESZOWIE Z DNIA 19.06.2023 R. (RZ.RUZ.4210.32.2023.JM)

 • 23 czerwca 2023 07:20

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie zawiadamia, że została wydana decyzja z dnia15.06.2023 r. znak RZ.RUZ.4210.32.2023.JM dotycząca pozwolenia wodnoprawnego. Szczegółowe informacje udostępniono poniżej w opublikowanym obwieszczeniu.
Obwieszczenie zostaje udostępnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miejsce Piastowe w okresie od dnia 23.06.2023 r. do dnia 07.07.2023 r.
 

Przejdź do wpisu

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W KROŚNIE Z DNIA 12.06.2023 R. (RZ.ZUZ.1.4210.193.2023.MK)

 • 16 czerwca 2023 08:05

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, polegające na odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych. 
Szczegółowe informacje zamieszczono w opublikowanej poniżej informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego. 
 

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 14.06.2023 R. (RI.6220.8.2021).

 • 14 czerwca 2023 08:50

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w dniu 7 czerwca 2023 r., wpłynęło odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15 maja 2023 r., znak RI.6220.8.2021, dotyczącej przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 2568/4 w obrębie Głowienka, Gmina Miejsce Piastowe".
Obwieszczenie zostaje udostępnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miejsce Piastowe w okresie od dnia 14.06.2023 r. do dnia 28.06.2023 r.
 

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 14.06.2023 R. (GK.6733.1.2023)

 • 14 czerwca 2023 08:54

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej - dwutorowej lini kablowej 110 kV wraz z kanalizacją kablową, światłowodową i infrastrukturą towarzyszącą”.  
Obwieszczenie zostaje udostępnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miejsce Piastowe w okresie od dnia 14.06.2023 r. do dnia 28.06.2023 r.
 

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 12.06.2023 R. (RI.6220.8.2021)

 • 12 czerwca 2023 11:36

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że dnia 12.06.2023 r. zostało wydane postanowienie, znak:RI.6220.8.2021, w którym sprostowano oczywiste omyłki pisarskie dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 2568/4 w obrębie Głowienka, Gmina Miejsce Piastowe".
Obwieszczenie zostaje udostępnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miejsce Piastowe w okresie od dnia 12.06.2023 r. do dnia 26.06.2023 r.
 

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WÓD POLSKICH W RZESZOWIE Z DNIA 05.06.2023 R. (RZ.RUZ.4210.26.2023.RD)

 • 23 czerwca 2023 07:12

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie zawiadamia, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. Szczegółowe informacje udostępniono poniżej w opublikowanym obwieszczeniu.
Obwieszczenie zostaje udostępnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miejsce Piastowe w okresie od dnia 12.06.2023 r. do dnia 26.06.2023 r.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WÓD POLSKICH W RZESZOWIE Z DNIA 31.05.2023 R. (RZ.RUZ.4210.68.2022.RD)

 • 12 czerwca 2023 10:51

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie zawiadamia, że zostały wydane postanowienia o sprostowaniu omyłek w wydanej decyzji z dnia 11.10.2022 r. znak: RZ.RUZ.4210.68.2022.RD. Szczegółowe informacje udostępniono poniżej w opublikowanym obwieszczeniu.
Obwieszczenie zostaje udostępnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miejsce Piastowe w okresie od dnia 12.06.2023 r. do dnia 26.06.2023 r.

Przejdź do wpisu

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 7 CZERWCA 2023 r. (GK.6845.27.2023)

 • 07 czerwca 2023 06:20

Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, przy ul. Dukielskiej 14 oraz na stronie internetowej BIP urzędu zostały udostępnione do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe, przeznaczone do dzierżawy. 
Wykazy nieruchomości zostają udostępnione na okres 21 dni tj. od dnia 07.06.2023 r. do dnia 28.06.2023 r.
 

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO Z DNIA 6 CZERWCA 2023 R.

 • 06 czerwca 2023 06:58

Wojewoda Podkarpacki informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) dł. ok. 10,1 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" realizowanej w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego: "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) dł. ok. 10,1 km".
Obwieszczenie zostaje udostępnione na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miejsce Piastowe na okres 30 dni (tj. od dnia 06.06.2023 r. do dnia 06.07.2023r.).
 

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WODY POLSKIE W RZESZOWIE Z DNIA 23.05.2023 R. (RZ.RUZ.4210.32.2023.JM)

 • 26 maja 2023 11:55

Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Rzeszowie, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. Szczegółowe informacje udostępniono poniżej w opublikowanym obwieszczeniu.
Obwieszczenie zostaje udostępnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miejsce Piastowe w okresie od dnia 26.05.2023 r. do dnia 09.06.2023 r.

Przejdź do wpisu

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE W KROŚNIE Z DNIA 23.05.2023 R. (RZ.ZUZ.1.4210.128.2023.SW)

 • 25 maja 2023 09:16

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wody podziemknej z utworów paleogeńskich.
Informacja zostaje udostępnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miejsce Piastowe w okresie od dnia 25.05.2023 r. do dnia 08.06.2023 r.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE W KROŚNIE Z DNIA 17.05.2023 R. (RZ.ZUZ.1.4210.559.2022.MKo)

 • 19 maja 2023 10:54

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie, zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji nr 197/2023/ZUZ z dnia 17 maja 2023 r. znak : RZ.ZUZ.1.4210.559.2022.MKo dotyczących pozwoleń wodnoprawnych. Szczegółowe informacje udostępniono poniżej w opublikowanym obwieszczeniu.
Obwieszczenie zostaje udostępnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miejsce Piastowe w okresie od dnia 19.05.2023 r. do dnia 02.06.2023 r.

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ PALIWA STAŁEGO.

 • 11 maja 2023 09:11

Informacja Wójta Gminy Miejsce Piastowe o przystąpieniu do sprzedaży końcowej paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Termin składania wniosków o zakup ww. paliwa upływa dnia 15 czerwca 2023 r.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 11.05.2022 R.

 • 11 maja 2023 06:44

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Łężany 2" w gminie Miejsce Piastowe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 02.06.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe przy ul. Dukielskiej 14, pokój nr 212, o godz. 12:00.

Przejdź do wpisu

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 26.04.2023 R. (GK.6845.24.2023)

 • 26 kwietnia 2023 11:22

Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.
Wykazy nieruchomości zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od dnia 26.04.2023 r. do dnia 17.05.2023 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, oraz na stronie internetowej BIP.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE W KROŚNIE Z DNIA 27.03.2023 R. (RZ.ZUZ.1.4210.559.2022.Mko)

 • 31 marca 2023 08:13

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie, zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwoleń wodnoprawnych. Szczegółowe informacje udostępniono poniżej w opublikowanym obwieszczeniu.
Obwieszczenie zostaje udostępnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miejsce Piastowe w okresie od dnia 31.03.2023 r. do dnia 14.04.2023 r.
 

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WODY POLSKIE Z DNIA 28.03.2023 R. (RZ.RUZ.4210.120.2022.RD)

 • 31 marca 2023 07:39

Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Rzeszowie, zawiadamia o wydaniu decyzji dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Szczegółowe informacje udostępniono poniżej w opublikowanym obwieszczeniu.
Obwieszczenie zostaje udostępnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miejsce Piastowe w okresie od dnia 31.03.2023 r. do dnia 14.04.2023 r.
 

Przejdź do wpisu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Z DNIA 20.03.2023 R.

 • 20 marca 2023 12:40

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: "Na zdrowie stawiam, sport uprawiam - zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z terenu Gminy Miejsce Piastowe". Opis przedmiotu zamówienia wraz ze wzorami dokumentacji udostępniono w załączniku poniżej. Zainteresowani mogą składać oferty w terminie do dnia 30 marca 2023 r.

Przejdź do wpisu

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 16.03.2023 R.

 • 16 marca 2023 08:22

Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat. 
Komunikat został udostępniony (na okres 21 dni tj. od dnia 16.03.2023 r. do dnia 06.04.2023 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, oraz na stronie internetowej BIP.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 13.03.2023 R.

 • 13 marca 2023 11:48

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postepowania, w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 2568/4 w obrębie Głowienka, Gmina Miejsce Piastowe".
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miejsce Piastowe na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 09.03.2023 R.

 • 09 marca 2023 07:20

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Miejsce Piastowe uchwały Nr LXVI/400/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe. Przedmiotem zmiany Studium jest określenie obszaru pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  w miejscowości Miejsce Piastowe, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do ww. uchwały.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe do dnia 4 kwietnia 2023 r.
 

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA Z DNIA 07.03.2023 r.

 • 08 marca 2023 09:15

Prezydent Miasta Krosna zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 07.03.2023 r., Nr 1/2023, znak: PB.6740.2.81.2022.K o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi gminnej w ramach zadania pn. „Budowa drogi pomiędzy ul. Polną  a ul. Sikorskiego w Krośnie” na działkach wymienionych w ww. decyzji w obrębie ewidencyjnym: Suchodół 0007 i Krościenko Niżne 0006 w jednostce ewid. miasto Krosno, Łężany 0002 w jednostce ewid. Miejsce Piastowe, na rzecz Prezydenta Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miejsce Piastowe na okres 14 dni.
 

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO Z DNIA 2 MARCA 2023 R.

 • 02 marca 2023 06:17

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.15.2022 z dnia 16 lutego 2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km w ramach zadania pn.: "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km".
Obwieszczenie zostaje udostępnione na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miejsce Piastowe na okres 14 dni (tj. od dnia 02.03.2023 r. do dnia 16.03.2023r.).

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 28.02.2023 R.

 • 28 lutego 2023 13:22

Wójt Gminy Miejsce Piastowe podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję z dnia 27 maja 2022 r. dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie funkcjonującego punktu do zbierania i przeładunku złomu o stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu do zbierania i przeładunku odpadów". 
Obwieszczenie wraz z decyzją, o której mowa powyżej zostają udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miejsce Piastowe na okres od dnia 28 luty 2023 r do dnia z dnia 13 marca 2023 r. 

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WODY POLSKIE Z DNIA 22.02.2023 R. (RZ.RUZ.3210.120.2022.RD)

 • 27 lutego 2023 09:54

Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Rzeszowie, zawiadamia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
Obwieszczenie zostaje udostępnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miejsce Piastowe w okresie od dnia 28.02.2023 r. do dnia 14.03.2023 r.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA Z DNIA 21.02.2023 R. (KSL.6220.15.2022.MF)

 • 24 lutego 2023 12:13

Prezydent Miasta Krosna podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej celem uzbrojenia strefy inwestycyjnej Krosno 2 w rejonie ul. Sikorskiego w Krośnie”.
Obwieszczenie zostaje udostępnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miejsce Piastowe w okresie od dnia 24.02.2023 r. do dnia 17.03.2023 r.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA Z DNIA 21.02.2023 R. (KSL.6220.15.2022.MF)

 • 24 lutego 2023 12:06

Prezydent Miasta Krosna zawiadamia strony postępowania, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej celem uzbrojenia strefy inwestycyjnej Krosno 2 w rejonie ul. Sikorskiego w Krośnie”.
Obwieszczenie zostaje udostępnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miejsce Piastowe w okresie od dnia 24.02.2023 r. do dnia 17.03.2023 r.
 

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 23.02.2023 R.

 • 23 lutego 2023 08:22

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że została wydana decyzja znak: GK.6733.3.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr 205/2, 205/4 położonych w obrębie Niżna Łąka.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Z DNIA 10.02.2023 R.ZNAK: OS-IV.7440.01.2023.WZ

 • 20 lutego 2023 14:19

Marszałek Województwa Podkarpackiego zawiadamia, że decyzją z dnia 10 lutego 2023r. znak: OS-IV.7440.01.2023.WZ zatwierdzony został „Dodatek Nr 1 do Projektu robót geologicznych na potrzeby dokumentacji hydrogeologicznej dla inwestycji p.n. „Budowa obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej DK28” (m. Krosno; Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Korczyna, Iwonicz-Zdrój, Rymanów – pow. krośnieński; gm. Haczów - pow. brzozowski; gm. Besko, gm. Zarszyn – pow. sanocki).
Niniejsze obwieszczenie zostaje udostępnione na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) Urzędu Gminy Miejsce Piastowe na okres 14 dni. 

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE Z DNIA 10.02.2023 R. (WOOŚ.420.19.1.2022.KR.110).

 • 15 lutego 2023 07:25

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak: WOOŚ.420.19.1.2022.KR.109, z dnia 10 lutego 2023 r. - dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz”.
Obwieszczenie zostaje udostępnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miejsce Piastowe w okresie od dnia 15.02.2023 r. do dnia 28.02.2023 r.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W KROŚNIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE Z DNIA 7 LUTEGO 2023 R. (RZ.ZUZ.1.4210.52.2023.MC)

 • 10 lutego 2023 10:15

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w decyzji nr 205/2022/ZUZ z dnia 25.05.2022 r. 
Obwieszczenie zostaje udostępnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miejsce Piastowe w okresie od dnia 10.02.2023 r. do dnia 24.02.2023 r.

Przejdź do wpisu

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 8 LUTEGO 2023 r.

 • 08 lutego 2023 06:26

Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, przy ul. Dukielskiej 14 oraz na stronie internetowej BIP urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe, przeznaczone do dzierżawy i użyczenia. 
Wykazy nieruchomości zostają udostępnione na okres 21 dni tj. od dnia 08.02.2023 r. do dnia 01.03.2023 r.
 

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE Z DNIA 03.02.2023 R. (WOOŚ.420.19.1.2022.KR.103).

 • 07 lutego 2023 12:33

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji znak: WOOŚ.420.19.1.2022.KR.102, z dnia 3 lutego 2023 r. - dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz”.
Obwieszczenie zostaje udostępnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miejsce Piastowe w okresie od dnia 07.02.2023 r. do dnia 22.02.2023 r.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE Z DNIA 03.02.2023 R. (WOOŚ.420.19.1.2022.KR.104).

 • 07 lutego 2023 12:34

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak: WOOŚ.420.19.1.2022.KR.102, z dnia 3 lutego 2023 r. - dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz”.
Obwieszczenie zostaje udostępnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miejsce Piastowe w okresie od dnia 07.02.2023 r. do dnia 22.02.2023 r.

Przejdź do wpisu

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE W 2023 ROKU.

 • 01 lutego 2023 13:14

Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejsce Piastowe w 2023 roku.
Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, w terminie do dnia 16 lutego 2023 r., do godz. 10:00.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Z DNIA 12 STYCZNIA 2023 R.

 • 20 stycznia 2023 12:58

Marszałek Województwa Podkarpackiego zawiadamia o wszczęciu postępowania dla zatwierdzenia dodatku nr 1 do projektu robót geologicznych związanych z budową obwodnicy Miejsca Piastowego.
 

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 19.01.2023 R.

 • 23 stycznia 2023 10:27

Wójt Gminy Miejsce Piastowe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 stycznia 2023 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Tymczasowej Wytwórni Mas Bitumicznych wraz z niezbędną infrastrukturą, będącą zapleczem budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem), zlokalizowanej w miejscowości Rogi, gmina Miejsce Piastowe".
 

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA Z DNIA 16.01.2023 R. (KSL.6220.15.2022.MF)

 • 31 stycznia 2023 10:15

Prezydent Miasta Krosna zawiadamia o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej celem uzbrojenia strefy inwestycyjnej Krosno 2 w rejonie ul. Sikorskiego w Krośnie”.
Obwieszczenie zostaje udostępnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miejsce Piastowe na okres 21 dni.
 

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 13.01.2023 R.

 • 13 stycznia 2023 08:35

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr 205/2, 205/4 w obrębie Niżna Łąka.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, pok. 111.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYRKETORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE Z DNIA 4 STYCZNIA 2023 r. (WOOŚ.420.19.1.2021.JK.61).

 • 09 stycznia 2023 10:32

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz” z dnia 07 sierpnia 2020 r., znak: WOOŚ.420.19.11.2019.KR.85.
Obwieszczenie zostaje udostępnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miejsce Piastowe na okres od dnia 09.01.2023 r. do dnia 24.01.2023 r.
 

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO.

 • 05 stycznia 2023 13:09

Gmina Miejsce Piastowe informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 3.01.2023 R.

 • 03 stycznia 2023 09:55

Wójt Gminy Miejsce Piastowe podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowie i przebudowie funkcjonującego punktu do zbierania i przeładunku złomu o stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu do zbierania i przeładunku odpadów".

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 28.12.2022 R.

 • 28 grudnia 2022 09:57

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postępowania o zgromadzonym materiale dowodowym (w tym wydanych opiniach i postanowieniu) dotyczącym przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie funkcjonującego punktu do zbierania i przeładunku złomu o stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu do zbierania i przeładunku odpadów".
 

Przejdź do wpisu
Powrót