Urząd Stanu Cywilnego

  •  

Kierownika USC Katarzyna Liput  
Zastępca Kierownika USC Krzysztof Mercik  
     
Telefon:  13 43 530 12 wew. 101  
Opis

Zadania: 

1. sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów,
2. sprawy stanu cywilnego z zakresu zawierania małżeństw (śluby cywilne), przyjmowania zapewnień, wydawania zaświadczeń do ślubów konkordatowych,
3. wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństw poza granicami RP,
4. wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństw przed upływem ustawowego okresu oczekiwania,
5. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonów,
6. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:
- wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego poza granicami RP (transkrypcja),
- uzupełnienia aktu stanu cywilnego,
- prostowania aktu stanu cywilnego,
- odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego w Polsce i poza granicami RP,
7. przyjmowanie oświadczeń w sprawach:
- o uznaniu dziecka,
- o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
- o zmianie imienia dziecka,
- o powrocie przez osobę rozwiedzioną do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
8. bieżące prowadzenie ksiąg aktów stanu cywilnego polegające na nanoszeniu wszelkich zmian dotyczących stanu cywilnego osób, w oparciu o prawomocne orzeczenia sądów i decyzje administracyjne,
9. prowadzenie archiwum USC,
10. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy. 
   


Przejdź do wpisu
Powrót