•  

Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje o przystąpieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027. Z końcem bieżącego rok kończy się dotychczasowa kadencja ławników wybranych w 2019 r. Kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie działając na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) ustaliło, że Rada Gminy Miejsce Piastowe dokona wyboru na nową kadencję 2024 – 2027: 
  • 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Krośnie,
  • 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Krośnie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
  • 2 ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie.  
Kwestię procedury wyboru ławników reguluje Dział IV Rozdział 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.). Stosownie do postanowień ustawy Rada Gminy Miejsce Piastowe przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Przejdź do wpisu

Wybory ławników na kadencję 2020-2023.

  • 07 czerwca 2019 06:54

Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje, że Kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie ustaliło, iż Rada Gminy Miejsce Piastowe dokona wyboru:

- 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Krośnie,
- 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Krośnie - Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
- 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Krośnie.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.).

Przejdź do wpisu

Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019.

  • 08 czerwca 2015 13:31

Uprzejmie informuję, że Kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie ustaliło, że na kadencję 2016 – 2019 Rada Gminy Miejsce Piastowe powinna wybrać następującą ilość ławników:

-        2 ławników – do Sądu Rejonowego w Krośnie,

-        1 ławnik – do Sądu Rejonowego w Krośnie – Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

-        2 ławników – do Sądu Okręgowego w Krośnie.

Tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników do sadów powszechnych, określony został w art. 162 ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015.133 j.t.), natomiast wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. 2011.121.693).

Przejdź do wpisu

Wybory ławników na kadencję 2012 - 2015.

  • 06 czerwca 2011 14:09

Zgodnie z uchwałą Kolegium Sadu Okręgowego w Krośnie na kadencję 2012 – 2015 Rada Gminy Miejsce Piastowe powinna wybrać następującą ilość ławników:

-        4 ławników – do Sądu Rejonowego w Krośnie,

-        1 ławnika – do Sądu Rejonowego w Krośnie – Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

-        2 ławników – do Sądu Okręgowego w Krośnie.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn.zm.).

 

Przejdź do wpisu

Wybory ławników na kadencję w latach 2008 - 2011.

Przejdź do wpisu
Powrót